اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد؛

اختلاف ۵ میلیارد دلاری آمارهای ارزش صادرات غیرنفتی

|
0 دیدگاه

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به بررسی اختلاف آماری گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات در سال ۱۳۹۴ پرداخته و معتقد است ۵ میلیارد دلار اختلاف میان آمار اعلامی این دو نهاد وجود دارد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به اختلاف آماری دو نهاد مرجع یعنی سازمان گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ پرداخته و توصیه کرده است که با در پیش گرفتن یک روش واحد توسط نهادهای دولتی که مرجع آماری محسوب می‌شوند، از بروز این اختلافات جلوگیری شود.

بر اساس گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی گمرک، طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ در مجموع ۹۳.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۲.۴ میلیارد دلار بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به خارج از کشـور صـادر شـده اسـت. برابر همین گزارش، آمار صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب صادرات میعانات گازی به میزان ۷۷.۵ میلیون تن و به ارزش ۳۵.۷ میلیارد دلار عنوان شده است.

بانک مرکزی نیز در آمار مربوط به تراز پرداختها، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ را بیش از ۳۱ میلیـارد دلاراعلام کرده است. در آمار بانک مرکزی، در بخش صادرات نفت به استثنای صـادرات نفـت خـام و گـاز طبیعـی و میعانــاتگــازی ســایر مــوارد از جملــه فــرآوردههــای نفتــی و مایعــات گــازی (تعرفه‌های ۲۷۰۹ و ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱) صادر شده توسطشرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههـای نفتـی ایران، شرکت‌های پتروشیمی و سایرین(گمرکی و غیرگمرکی) نیز مشمول صادرات نفتی قلمداد شده است.

حال آنکه در مقایسه آمار کالاهای صادراتی گمرک مربوط به سال ۱۳۹۴ با فهرسـت کالاهـای گـروه سـوخت سـازمان تجـارتجهانی، مشاهده می‌شود به غیر از نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی، همچنان برخی از موارد در فهرست کالاهـایصادراتی غیرنفتی گمرک شامل ۳۲ ردیف تعرفه هشت رقمی قرار دارد در حالی کـه طبـق تعریـف سـازمان تجـارت جهانی درگروه سوخت قرار می‌گیرد. ارزش صادرات کالاهای گروه سوخت سازمان تجارت جهانی که در آمار صادرات کالاهای غیرنفتیگمرک در سال ۱۳۹۴ لحاظ شده، طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق تهران، حدود ۷.۱۱ میلیارد دلار است.

در ادامه این گزارش آمده است: در صورت کسر ارزش صادرات مقادیر مذکور از صادرات غیرنفتی گمرک، رقم جدید ۲۸.۵میلیارد دلار استخراج می‌شود که نه تنها با رقم ۳۵.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرک بلکه با رقم تقریبی ۳۱.۰۳میلیارد دلار بانک مرکزی نیز تفاوت دارد.

معاونت اقتصادی اتاق تهران، انتشار آمارهای متفاوت برای صادرات غیرنفتی کشور از سوی مراجع دولتی کشور، را نادرست دانسته و در نتیجه‌گیری این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که به دلیل وجود اختلاف حدود ۵ میلیارد دلار بین ارقام مربوطبه صادرات غیرنفتـی، لازم اسـت طـی همـاهنگی بـین گمـرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مبانی طبقه‌بندیکالاهای غیرنفتی صادراتی کشور مشـخص شـده و مغـایرت‌های موجود رفع شود تا بدین طریق آماری که به عنوان صادراتغیرنفتی کالایی تهیه و منتشـر مـی‌شـود و مبنـای تعیین اهداف و برنامه‌های صادراتی کشور و پایش آنها قرار می‌گیرد،قابل اتکا و صحیح باشد.

بنا به پیشنهاد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مطلوب است که نهادهای مسئول در این حوزه با استفاده از کدهای سازمان تجارت جهانی در گروه سوخت، به طور مشخص کالاهایی که در دسته صادرات نفتی قرار می‌گیرند را تعیین کنند و با یک وحدت رویه تمامی این نهادها با کسر کالاهای معین و توافق شده از کل صادرات، رقم صادرات غیرنفتی را بیان نمایند.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.