عوامل تعیین‌کننده‌ احتمال وقوع دوره‌های رونق و رکود مسکن

|
0 دیدگاه

اگر تسهیلات به سمت تقاضای واقعی و سرمایه‌گذاری در مسکن هدایت شود افزایش یک درصدی این تسهیلات احتمال وقوع دوره رونق بخش مسکن را ۰.۷۱ درصد افزایش می‌دهد.

مسکن با توجه به نقش مستقیم آن در اقتصاد و ارتباط پیشین قوی آن با سایر بخش‌های اقتصادی، نقش ویژه‌ای در سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و تولید ایفا می‌کند و بر این اساس می‌تواند به ‌عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور عمل کند.

با توجه به این امر سیاستگذاران اقتصادی به دنبال اتخاذ سیاست‌های هستند که رونق بخش مسکن را به دنبال داشته باشند. در این زمینه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر احتمال رونق در بخش  مسکن و همچنین میران اثرگذاری این عوامل ضرورت دارد.

نتایج بررسی ها نشان داده که متغیرهایی مثل تسهیلات صرف شده برای تقاضای واقعی بخش مسکن، تسهیلات جذب شده در سفته بازی بازار مسکن، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوارها، جمعیت، درآمد نیروی کار شاغل، موجودی سرمایه سرانه در بخش مسکن، درآمدهای نفتی سرانه، نرخ ارز، حاشیه سود تولید کننده در بخش مسکن و تفاوت بازدهی گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری با بازدهی در بخش مسکن قادر هستند ۷۹٫۴ درصد از تغییرات احتمالی قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق را توضیح دهند. ضمن آن‌که تمامی این متغیرها اثر معناداری بر احتمال قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق داشتند.

بر اساس نتایج برآوردی، اگر تسهیلات بانکی به سمت تقاضای واقعی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هدایت شوند افزایش یک درصدی این تسهیلات احتمال وقوع دوره رونق بخش مسکن را ۰٫۷۱ درصد افزایش می‌دهد اما اگر این تسهیلات در سواگرای و سفته بازی به کار گرفته شود ۰٫۸۵ درصد احتمال وقوع دوره رونق در بخش مسکن کاهش می‌یابد.

همچنین با افزایش یک درصدی در درآمد افراد شاغل در اقتصاد احتمال قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق ۰٫۴ درصد افزایش می‌یابد این در حالی است که اگر سهم اجاره‌بها از درآمد خانوارها افزایش یابد احتمال قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق ۰٫۱۹ درصد کاهش می‌یابد.

این دو مولفه نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها در امر تقاضای مسکن بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس نتایج افزایش جمعیت نیز دلیلی بر افزایش تقاضای مسکن است به طوریکه با افزایش یک درصدی در جمعیت کشور احتمال وقوع دوره رونق در بخش مسکن۰٫۱۲۷ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر اگر دارایی‌های بخش مسکن به ازای هر فرد در جامعه یک درصد افزایش یابد احتمال قرار گرفتن بخش مسکن در وضعیت رونق ۰٫۱۳ درصد کاهش می‌یابد.

همچنین درآمدهای نفتی سرانه و نرخ ارز تاثیر منفی بر احتمال وقوع دوره رونق در بخش مسکن دارند، به‌طوریکه افزایش یک درصدی درآمد‌های نفتی سرانه و نرخ ارز به ترتیب احتمال وقوع دروه رونق در بخش مسکن ۰٫۱۹ و ۰٫۱۷ درصد کاهش می‌یابد.

بر اساس نتایج مطالعه با افزایش حاشیه سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن‌(تفاوت قیمت پرداختی توسط خریدار نهایی و قیمت تمام شده ساخت) احتمال وقوع دوره رونق در بخش مسکن ۰٫۷۱ درصد افزایش می‌یابد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.