وام خارجی کم شد

|
0 دیدگاه

تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در مرداد ماه سال جاری نشان میدهد که تراز بانک‌ها با تغییراتی همراه شده است.

مجموع دارایی و بدهی سیستم بانکی در مرداد ماه سال جاری ۲۶۰۵۲٫۸ هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲٫۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در مرداد ماه ۹۵ معادل ۵۷۱۱٫۲ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند سال ۱٫۹ درصد کاهش داشته است.

نگاهی به آمار های بانک  مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه  ۲۰۰۲٫۵ هزارمیلیارد ریال  بوده که این رقم ۱۵٫۲ درصد رشد داشته است . همچنین بر اساس آمار اعلامی بدهی بخش غیر دولتی ۷۹۷۶٫۲ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه ۹۴ با ۸٫۳ درصد رشد مواجه شده است.

وام ها و سپرده های بخش دولتی نیز در مرداد ماه ۵۷۳٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۹٫۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی در مرداد ماه ۹۵ معادل ۳۳۲۸/۷ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه ۰٫۹ درصد کاهش داشته است.

برهمین اساس، میزان دارایی  وبدهی بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری معادل ۵۱۰۵٫۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه ۹۴ معادل  ۳٫۴ درصد رشد داشته است.

سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها نیز در مردادماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ با رشد ۸٫۹ درصدی از رقم ۱۰۶۶۸,۶ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. سود و درآمدهای سال های آتی نیز با ۱۴,۰ درصد افزایش در مدت مشابه به ۸۰۶٫۲ هزار میلیارد ریال رسید.

بر پایه این گزارش، بررسی دارایی های خارجی بانک های تخصصی نشان می دهد که مانده دارایی ها در پایان مردادماه سال ۹۵ به میزان ۵۱۷,۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مردادماه سال ۹۴ به میزان ۱۸٫۴ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۴ به میزان ۱٫۴ درصد رشد یافته است.

همچنین سپرده بانک های تخصصی نزد بانک مرکزی در مردادماه امسال ۸۱,۸ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با مردادماه سال ۹۴ به میزان ۷٫۸ درصد منفی بوده ولی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵٫۵ درصد رشد نشان می دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی در مردادماه امسال به میزان ۴۴۲,۷ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با مردادماه سال ۹۴ به میزان ۲۵٫۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۴٫۸ درصد رشد نشان می دهد.

سپرده بخش غیردولتی بانک های تخصصی در مردادماه امسال به میزان ۱۱۰۱,۴ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال ۹۴ به میزان ۲۷٫۱ درصد و نسبت به اسفندماه همان سال ۱۰٫۲ درصد رشد یافته است.

بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در مردادماه امسال ۵۷۶,۴ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۵٫۶ درصد رشد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۶ دهم درصد افزایش یافت.

دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مردادماه امسال ۱۴۶۴,۲ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۶٫۱ درصد کاهش یافته ولی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹ دهم درصد رشد یافته است.

سپرده بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مردادماه سال جاری نزد بانک مرکزی ۸۹۳,۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مردادماه سال قبل ۲۵٫۵ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ نیز به میزان ۱۱٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش بدهی ها، سپرده بخش غیر دولتی ۷۶۷۹,۱ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۳۰٫۸ درصد و نسبت به اسفندماه همان سال ۸٫۵ درصد افزایش یافته است.

بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در مردادماه سال ۹۵ به میزان ۱۶۲,۵ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۲۱٫۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۰٫۳ درصد افزایش یافت.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دارایی های بانک ها و موسسات غیر بانکی در مرداد ماه سال جاری ۲۳۰۴,۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال ۹۴، ۰٫۱ درصد منفی بوده اما این میزان تغییرات نسبت به استفند ماه سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

سپرده نزد بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در مرداد ماه امسال ۱۱۷۵,۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته با ۲۱٫۸ درصد رشد همراه شده اما این میزان در قیاس با اسفند ماه سال ۹۴، ۹٫۱ درصد مثبت بوده است.

بدهی بخش دولتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز در مرداد ماه ۱۳۷۳,۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵٫۵ درصد مثبت و نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۱۲٫۷ رشد کرده است.

جمع کل دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در مرداد ماه رقمی معادل ۲۰۹۴۷,۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال ۹۴ با رشد ۲۰٫۳ درصدی همراه شد و در نهایت نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۲٫۷ درصد مثبت بوده است.

در بخش بدهی نیز، بدهیهای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز در مرداد ماه سال جاری، ۱۰۶۶۸,۶ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۳۰٫۱ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۸٫۹ درصد مثبت بوده است.

با توجه به آمار منتشر شده، بدهی به بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی رقمی معادل ۹۱۸,۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲٫۲ رشد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۹٫۸ درصد مثبت بوده است.

جمع کل بدهی های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی  نیز در مرداد ماه ۲۰۹۴۷,۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۰٫۳ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲٫۷ درصد مثبت بوده است.

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری با افت ۶,۳ نسبت به اسفند ماه سال گذشته، در مرداد ماه سال جاری به ۳۲۲٫۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان در قیاس با مرداد ماه سال گذشته۳٫۹ درصد مثبت بوده است.

سپرده نزد بانک مرکزی بانک های تجاری نیز در مرداد ماه ۱۹۹,۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۱٫۶ درصد رشد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲٫۷ درصد مثبت شده است.

بدهی بخش دولتی نیز در رداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۲۰,۸ درصد رشد به ۳۵۰٫۲ هزار میلیارد ریال رسیده این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳٫۹ درصد مثبت بوده است.

جمع کل دارایی‌های بانک های تجاری در مرداد ماه ۳۳۰۹,۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه مشابه ۱۷٫۵ درصد رشد اما در قیاس با اسفند ماه ۴٫۰ درصد منفی بوده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.