تورم تولید کننده صنعت به ۲.۲ درصد رسید

|
0 دیدگاه

تورم تولید کننده صنعت در فصل تابستان به ۲.۲ درصد رسید.

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود تورم تولید کننده در فصل تابستان ۹۵ را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش تورم تولید کننده صنعت ۲٫۲ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷ رسید که نسبت بـه شـاخص فصـل قبل :۱۹۳٫۳ ،( ۱٫۹ درصد) و نسبت به فصل مشابه سال قبل: ۱۹۲٫۷ (۲٫۲درصد) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص

کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تـورم تولیدکننـدهکل بخش صنعت ) معادل ۰٫۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصـل بهـار سـال ۱۳۹۵ (۰٫۵ -درصـد)،افزایش داشته است .

بر مبنای این گزارش بخشهای زیر بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته‌اند.

شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال سنگ – پالایشگاههای نفت با ۳٫۹ درصد افزایش نسـبت بـه فصـل قبـل ازعدد ۱۶۷٫۴ به ۱۷۳٫۸ رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته اسـت. رشـته فعالیـت تولیـد
فرآوردههای نفتی تصفیه شده با ۳٫۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افـزایش شـاخص ایـن بخـشداشته است.

شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۱٫۴ درصد افزایش نسبت به شـاخص فصـل قبـل از عـدد۲۴۴٫۱به ۲۴۷٫۶ رسید؛ این بخش رتبه دوم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کـل را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. رشـته
فعالیتهای تولید قند و شکر” با ۴٫۳ درصد، “تولیـد روغـن و چربـی حیـوانی و نبـاتی خـوراکی” بـا ۲٫۳ درصـد و “ تولیـد نوشابه های غیرالکلی گازداربا ۵٫۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افـزایش شـاخص ایـن
بخش داشته اند.

شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با ۰٫۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل۱۷۳٫۶و رسـیدن بـه عدد۱۷۵٫۲ ،رتبه سوم تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشـته فعالیـت تولیـد محصـولات اساسـی
مسی با ۶٫۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

شاخص قیمت بخش  تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی با ۲ درصـد افـزایش نسـبت بـه شـاخص فصـل قبـل۱۸۱٫۴ و رسیدن به عدد ۱۸۵٫۱ ، رتبه چهارم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل تابستان را به خـود اختصـاص داده
است. رشته فعالیتهای تولید سیمان، آهک و گچ” با ۴٫۳ درصد “ و تولید آجر با ۲٫۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.