ویرایش جدید اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکميت شرکتی کمیته بال منتشر شد

|
0 دیدگاه

بانک مرکزی با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظارت بانکی به ويژه در خصوص حاکميت شرکتی آخرين ترجمه بازنگری شده (ویرایش جدید) سند « اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکميت شرکتی» کميته بال در سال ۲۰۱۵ به عنوان يکی از اسناد مهم بين‌المللی در زمينه نظارت را ترجمه و منتشر کرد.

باتوجه به اهميت و ضرورت موضوع حاکمیت شرکتی، از ساليان پيش اسناد مختلفی در اين خصوص با هدف توسعه و تعميق مفاهيم نوين نظارت بانکی به ويژه در خصوص حاکميت شرکتی منتشر کرده که آخرين آن ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکميت شرکتی» از انتشارات سال ۲۰۱۰ ميلادی کميته بال بوده است. بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌های مالی و نیز تأکيد بسیار بر لزوم حاکميت مطلوب در نهادهای مالی، در ميان واسطه‌گران مالی، بانک‌ها با توجه به اهميت و ويژگی‌ها و مختصات منحصربفرد آن‌ها، از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حيث برخورداری از يک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند.

براین اساس و باتوجه به تأثیر حاکميت خوب در بانک‌ها به تخصيص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن‌ رشد اقتصادی و ارتقای سلامت و ايمنی بانک‌ها،کميته بال حاکميت شرکتی مؤثر و کارا در بانک‌ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی می‌کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک‌ها به يکديگر و نهايتاً به کل نظام اقتصادی می‌داند.

این کميته در يکی از اسناد اخير خود موسوم به بال ۳ بر استقرار حاکميت شرکتی در بانک‌ها به عنوان پيش‌شرطی برای مديريت مناسب و مؤثر ريسک و امکان نظارت قوی‌تر تأکيد کرده است. این کميته در سال ۲۰۱۵ ميلادی ويرايش جديدی از سند اصول حاکميت شرکتی در بانک‌ها را منتشر کرد که طی آن تقويت نظارت عمومی بر بانک‌ها و مسئوليت‌های هيأت‌مديره در رابطه با مديريت ريسک مورد تأکيد قرار گرفت.

همچنين در این سند مؤلفه‌های کليدی در مديريت ريسک از قبيل فرهنگ ريسک و ريسک‌پذيری و ارتباط آن‌ با ظرفيت ريسک بانک مورد توجه بيشتری قرار گرفت.  ضمن آنکه نقش‌ ويژه هيأت‌مديره، کميته‌های مستقل ريسک، مديريت ارشد و وظايف و مسئوليت‌های مديريت ارشد ريسک و حسابرسی داخلی (در این سند) تبيين شده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.