اقتصاد

مصرف خانوارها در بخش مسکن، سوخت و روشنایی +نمودار

نمودار زیر روند مصرف خانوارهای کشور در بخش مسکن، سوخت و روشنایی را در ۱۳ سال اخیر نشان میدهد همچنین اوج مصرف مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد.

نمودار زیر روند مصرف خانوارهای کشور در بخش مسکن، سوخت و روشنایی را در ۱۳ سال اخیر نشان میدهد همچنین اوج مصرف مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد.

 

نوشته های مشابه

بستن