اقتصادبورس، بانک، بیمهویژه ها

تاثیر بانک های خارجی بر اقتصاد ایران

رقابت،رشد کیفیت وارتقاء سطح مدیریتی

کارشناسان اقتصادی می گویند،در حال حاضر مهمترین مسئله بانکها از منظر داخلی مطالبات معوق آنهاست؛ آنطور که کارشناسان می‌گویند،حجم مطالبات معوق بانک های ایرانی با هیچ بانکی در دنیا قابل قیاس نیست.

بررسی ها نشان می دهد که در شرایط کنونی بانک ها برای مطالبات خود ذخیره کافی ندارند؛ برخی از بانکها حتی مطالبات معوق را در سیستم حسابداری نیز شناسایی نکرده اند. البته کارشناسان می گویند، آنهایی هم که شناسایی کرده اند، برای تشخیص مطالبات معوق، از شاخص و معیار درست و قابل قبولی، که در بانکداری بین المللی مورد قبول باشد، استفاده نکرده اند.

ذخیره قانونی بانکها، طبق تعریف حدود ۱۰ درصد از سپرده هایی است که مردم نزد بانک سپرده گذاری کرده اند و باید برای روزی که احتمالا سپرده های مردم به خطر می افتد، محفوظ بماند. این ذخیره غیر از آن ذخیره ای است که بانکها باید برای مطالبات معوق در نظر گرفته باشند.البته در برخی بانک ها ذخیره ای که باید برای مطالبات معوق کنار گذاشته شود،بیش از ذخیره قانونی آنها نزد بانک مرکزی است.

کارشناسان بانکی توصیه می کنند به دلیل آنکه بانک خارجی با خود دانش، تکنولوژی و مدیریت به همراه می آورد،موجب ارتقا سیستم بانکی کشور می شود.  احمد حاتمی یزد در این رابطه می گوید:«مدیریت بانک های ما ناکارآمد است؛اگر بانکدار خارجی بخواهد به ایران بیاید، ابتدا باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را تربیت کند. این نیروها چند سالی برای بانک خارجی کار می کنند و بعدها وارد بدنه نظام بانکداری کشور می شوند و  می توانند بانکهای کشور را ارتقا دهند.بنابراین تکنولوژی و دانشی که همراه با سرمایه گذاری خارجی وارد کشور می شود، بسیار ارزشمند است.»

او اضافه می کند:«از سویی حضور بانک های خارجی در ایران باعث می شود که از نظر نحوه مدیریت و تکنولوژی بین شعب این بانک ها و بانک های ایرانی رقابت ایجاد شود. بانکهای ایرانی هم سعی می کنند در این رقابت پیروز شوند و راهی نیز جز به روزرسانی فعالیت های بانکی و شیوه های مدیریتی خود ندارند؛ همانطور که تاسیس بانکهای خصوصی اثر بسیار خوبی بر روی رقابت در بانکداری کشور از جمله در حوزه بانکداری الکترونیک گذاشت، بانک های خارجی هم می توانند موجب پیشرفت بانک‌های ایرانی شوند.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن