فرهنگ و هنرهنرمندان

فكر و انسانيت آهنگساز باید بكر باشد

هنر در طبيعت موجود نيست، بلكه در فكر و قلب بشر وجود دارد و بازتاب احساس هنرمند به بيرون است

شاهین فرهت

موسيقي تنها هنر صد درصد انتزاعي است. در ديگر هنرها المانهاي قابل لمس وجود دارد، مثلاً در شعر، با كلام سر و كار داريم يا در نقاشي و مجسمه‌سازي، المانهاي تصويري وجود دارد كه همگي از طبيعت نشئت گرفته‌اند، اما زبان موسيقي، زبان رمز است و به دليل ترسيمهاي فضايي كه در هنر موسيقي وجود دارد، هر كس با هر زبان و فرهنگي، قادر به شنيدن و درك موسيقي است.

در يك جمعبندي كلي درباره هنر موسيقي ميتوان گفت كه آهنگسازی، به طور كلي، نياز به دو فاكتور مهم دارد؛ نخست «شوق و خلاقيت» هنرمند و دوست‌دار هنر است كه بايد به صورت ژنتيكي در فرد وجود داشته باشد و ديگري، محيط مناسب براي پرورش ذوق و شوق هنرمند است كه اگر وجود نداشته باشد، به طور حتم آثار هنري خلق نخواهند شد.

موسيقي تنها هنر صد درصد انتزاعي است. در ديگر هنرها المانهاي قابل لمس وجود دارد، مثلاً در شعر، با كلام سر و كار داريم يا در نقاشي و مجسمه‌سازي، المانهاي تصويري وجود دارد كه همگي از طبيعت نشئت گرفته‌اند، اما زبان موسيقي، زبان رمز است و به دليل ترسيمهاي فضايي كه در هنر موسيقي وجود دارد، هر كس با هر زبان و فرهنگي، قادر به شنيدن و درك موسيقي است.

ريتم، عامل تكرار است كه زندگي از آن به وجود ميآيد، مثل شب در مقابل روز و سياهي در مقابل سفيدي؛ هر اندازه سيكلهاي تكراري در موسيقي از يكديگر دورتر باشند، موسيقي غمگينتر و متفكرانهتر ميشود و هر اندازه ريتمها نزديك به هم باشند، موسيقي شادتر ميشود و تأثيرگذاري سریعتری خواهد داشت كه در درك موسيقي مؤثر است.

به طور كلي ميتوان گفت، اگر فكر و انسانيت آهنگساز بكر باشد، موسيقي و اثر او تاريخ مصرف نخواهد داشت؛ زيرا هنر در طبيعت موجود نيست، بلكه در فكر و قلب بشر وجود دارد و بازتاب احساس هنرمند به بيرون است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن