سبک زندگی

چهارقدم تا گرايش و رفتار برتر

اينكه چه اتفاقي براي تان مي افتد،مهم نيست، مهم اين است كه چه واكنشي به آن چه كه براي تان اتفاق مي افتد،نشان دهيد. بخصوص وقتي مشكلي غيره منتظره داريد..

۱⃣ اولين قدم: با هر چالشي كه روبرو مي شويد، به جاي گذشته، روي آينده تمركز كنيد.

۲⃣ دومين قدم: هر وقت با مشكلي روبرو شديد، به جاي مشكل، روي راه حل تمركز كنيد .

۳⃣ سومين قدم:فرض كنيد كه چيزي ارزشمند پشت هر مشكل با چالشي مخفي شده است.

۴⃣ چهارمين قدم: فرض كنيد هر موقعيتي كه الان با آن مواجه شده ايد،همان موقعيت لازم براي موفقيت نهايي تان است.

منبع: کتاب “درآمدتان را هزار درصد افزايش دهيد”

برايان تريسي

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن