دانستنیهای اقتصاد

اطلاعات تكميلی در رابطه با ضمانت نامه

نحوه تمديد ضمانت نامه بانکی:
ضمانت نامه داراي سررسيد معين است كه طبق نظر كارفرما و با توجه به موضوع مورد ضمانت و طرح مربوط به آن مشخص مي گردد . معمولا سررسيد ضمانت نامه هاي صادره حداكثر يك سال بوده و در طرح ها يا برنامه هاي با طول زماني بيش از يك سال ، ضمانت نامه هاي مربوطه يك ساله صادر گرديده و در سررسيد ضمانت نامه ( در طول اجراي طرح يا برنامه ) تمديد مي گردد . تمديد ضمانت نامه منوط به اخذ موافقت كتبي ذينفع و ضمانت خواه مبني بر تمديد تاريخ سررسيد ضمانت نامه و پرداخت كارمزد تمديد و تامين وثائق مورد نظر بانك ( در صورت تغيير وثائق مورد نظر بانك ) مي باشد . تعهد بانك در قبال ضمانت نامه هاي صادره حداكثر تا سررسيد ضمانت نامه بوده و در صورتي كه تا قبل از سررسيد ضمانت نامه ، دستوري مبني بر تمديد و يا ضبط ضمانت نامه از طرف ذينفع كتبا به بانك واصل نگردد ، پس از سررسيد ضمانت نامه ، بانك تعهدي در مقابل ذينفع ندارد .
نحوه تقليل ضمانت نامه بانکی:
مبلغ ضمانت نامه طبق درخواست ذينفع قابل تقليل مي باشد و بانك به محض دريافت درخواست كتبي مضمون له ( ذينفع ) داير بر تقليل ضمانت نامه ، نسبت به صدور اسناد تقليل و ارسال تقليل نامه جهت اطلاع ذينفع و ضمانت خواه ( مضمون عنه ) اقدام مي نمايد.
نحوه ابطال ضمانت نامه بانکی:
انقضاء سررسيد ضمانت نامه و عدم درخواست تمديد آن توسط ذينفع ارائه لاشه ضمانت نامه به انضمام نامه كتبي ذينفع مبني بر ابطال پس از ابطال ضمانت نامه ، موضوع كتبا به اطلاع طرفين ضمانت نامه رسيده و سپرده نقدي و وثائق دريافتي به مشتري مسترد مي گردد .
چگونگي پرداخت وجه ضمانت نامه‌ مطالبه شده:
در صورتي كه مضمون له اقدام به مطالبه وجه ضمانتنامه يا واريز وجه آن در سررسيد يا قبل از آن را نمايد ، بانك در اولين فرصت ممكن و پس از حصول اطمينان از صحت مفاد نامه واصله در اين خصوص: چنانچه وجوه نقدي ضمانت خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانتامه را بنمايد، وجه ضمانتنامه را از حساب جاري مشتري يا از سپرده نقدي مشتري نزد بانك يا هر دو مورد برداشت نموده و مطابق دستور ذينفع نسبت به واريز وجه ضمانتنامه به حساب مربوطه اقدام مي نمايد . چنانچه وجوه نقدي ضمانت خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانتامه را ننمايد ، مراتب را از طريق تلفن و مكتوب به ضمانت خواه منعكس مي نمايد . چنانچه ضمانت خواه نسبت به تأمين كسري وجوه نقد خود نزد بانك اقدام ننمايد ، بانك ضمن برداشت وجوه نقد موجود مشتري در حساب هاي مربوطه ، كسري #موجودي تا مبلغ ضمانتنامه را تامين و مطابق دستور ذينفع نسبت به واريز وجه ضمانتنامه به حساب اعلام شده اقدام و متعاقباً پيگيري خود را از مشتري براي تسويه بدهي آغاز مي نمايد .
ميزان سپرده نقدي ضمانت نامه:
حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه يا ظهرنويسي ضمانت نامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده مي تواند از پرداخت وثيقه نقدي طبق بخشنامه هاي بانك مركزي ج.ا.ا معاف مي باشند

٭ ضمانت نامه تعهد پرداخت صرفا در قبال ۱۰۰ درصد سپرده نقدي صادر مي گردد

انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانت نامه بانکی:
انواع وثائق و تضمينات قابل قبول براي صدور ضمانتنامه به قرار ذيل مي باشد: وجه نقد سپرده هاي ريالي و ارزي مدت دار و قرض الحسنه جاري بدون دسته چك با اولويت حساب هاي نزد بانك سرمايه اوراق مشاركت يا گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام با اولويت انتشار توسط بانك سرمايه ضمانت نامه هاي بانكي از بانك هاي داخلي و خارجي و موسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي و بيمه اعتباري معتبر اموال غير #منقول شامل ( املاك مسكوني) سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس سفته (تضميني) و اسناد تجاري حاصل از فروش كالا يا خدمات به مشتريان

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن