خود را پشت نام مقدس دانشجو پنهان نکنید

دکتر اکبر نعمت الهی

شان دانشجو تعريفي دارد كه با هر ساز و كاري جور در نمي آيد. دانشجو نگاهی رو به جلو دارد كه كارهايش را برمبناي تعقل و آگاهي انجام مي دهد و فرقي نمي كند كه شناسنامه اش را در كجا ثبت كرده باشد، همين كه نام مقدس دانشجو را با خود همراه دارد يعني انساني كه اهل منطق و علم است.
هرچند كه خاصيت مباحث علمي گاهي به مجادله هم مي انجامد، اما نمي توان دانشجو را خارج از معادله علم و آگاهي ديد.
در برخي مكاتب علمي حتي كار را به جايي رسانده اند كه از دانشجو به عنوان پيشتاز و پيشاهنگ ياد كرده اند. پيشاپيش همه جنبش هاي فكري از تقلاي دانشجو براي فهم بيشتر ياد شده است. دانشجوست كه اگر درست و هوشمندانه عمل كند، جامعه را به پيش مي برد. اين اما با برخي رفتارها ناسازگار است.
به تازگي بسيج دانشجويي دانشگاه صدا و سيما در نامه اي به مهندس بيژن زنگنه وزير نفت خواستار آن شده كه حادثه كرسنت در توتال تكرار نشود.
آنها نوشته اند: نگذاريد تاريخ از شما به عنوان ژنرال شكست خورده از سربازان فرانسوي ياد كند. نگذاريد قرارداد ننگين كرسنت كه در زمان وزارت شما امضا شده دوباره تكرار شود.
در اين ادعا چند نكته نهفته است كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. درست است كه دانشجو به اقتضاي جواني گاهي دچار هيجاناتي مي شود و باد او را به جريان هايي مي كشاند كه به راه انداخته شده تا منافع سياسي برخي افراد در آن لحاظ شده باشد. اما وقتي عنوان بسيج را پاي نامه اي مي گذاريم نمي توانيم از هيجانات كاذب سياسي تاثيرپذيريم.
ديگر آن كه به راحتي نمي توانيم به اركان نظام اتهام بزنيم و ادعاهايي را كه در هيچ محكمه اي حتي قابل طرح نيست به دليل مطمئن بودن كلمات پشت هم رديف كنيم.
آنهايي كه از قرارداد كرسنت سخن مي گويند و آن را محكوم مي كنند، دست كم بايد متن قرارداد را ديده باشند تا بتوانند آن را محكوم كنند. بايد ببينند آنهايي كه قرارداد را تعليق كردند چگونه ب. ز. ها را به معاملات نفتي راه دادند و چيزي را كه از آن به عنوان ننگين ياد مي كنند، چه محتوايي دارد ؟
آنها كه قرار است در آينده به عنوان فارغ التحصيل دانشگاه صدا و سيما سكان تبليغات كشور را به دست گيرند، آيا از خود پرسيده اند كه اصولا ماجراي كرسنت چه بود و فرجام آن چرا چنين شد، چرا شوراي عالي امنيت ملي دستور سكوت درباره آن را داد و كجاي قرارداد ننگين بوده است؟ آيا آنها از مناسبات نفتي چيزي مي دانند و مي دانند محتواي قرارداد كرسنت چه معامله اي را در بر مي گرفت و اصولا با كي و براي فروش چي بود؟ فرق اين قرارداد با ديگر قراردادها چه بود؟ ويژگي بازار گاز طبيعي چيست و چرا قيمت گذاري گاز طبيعي با نفت و ديگر فرآورده هاي نفتي فرق مي كند، گازي كه در قرارداد كرسنت معامله شد، چه سرنوشتي پيدا كرد و به چه قيمتي فروخته شد؟
اين كه كسي اينها را نداند، به خودي خود محل اشكال نيست، اما اين كه اينها را نداند و نشناسد و در موضعگيري با عنوان دانشجو از واژه هاي ننگين و ژنرال شكست خورده و… استفاده كند مايه شرمساري است. دانشجو يعني پويايي ولی هيهات كه اين متن منكوب را دانشجويي نوشته باشد!
اين كه از توتال بدون آگاهي از محتواي شركت و قراردادش با ايران به عنوان خيانت و شكست و الخ تعبير كنيم، خيلي از ويژگي هاي مسلماني ما را زير سئوال مي برد، حالا دانشجو پيشكشتان!
اطاعت محض و تقليد كوركورانه تنها در ارتش هاي كشورهاي سوسياليستي وجود دارد و در ارتش و ساختار نظامي اسلامي اطاعت كوركورانه و محض وجود ندارد .
در جايي نوشته اند كه رهبر معظم انقلاب درباره قراردادهاي جديد نفتي تذكراتي داده اند و خواسته شد تا زمان رفع اشكالات ،دولت قراردادي امضا نكند كه متاسفانه بدون رفع اشكالات در قالب قراردادهاي جديد نفتي و گازي امضا شد. از جمله اشكالات ۲۰ساله بودن آن و…ديگري درصد پايين سهم ايران است كه …
آيا رهبر معظم انقلاب نيازي به اين دارند كه حقوقشان را ديگران گوشزد كنند؟اگر اشكالات مورد نظر رهبري برطرف نشده بود كه قراردادي امضا نمي شد و ايشان با ساز و كارهاي خويش بر آن تاكيد مي كردند. كدام ابلهي حاضر است پنج ميليارد دلار در جايي سرمايه گذاري كند و سال بعد بساط خود را جمع كند و برود؟
اين بيانيه چنان محل ايرادهاي شكلي و باطني است كه بعيد است يك دانشجو حتي در نوشتن آن سهم داشته باشد.
آنها یی كه براي دستيابي به قراردادهاي جديد حاضرند منافع ملي را ضايع كنند، دست كم زحمت بكشند و خود را پشت اسم مقدس دانشجو مخفي نكنند!

بستن