نقش بازار سرمايه در توسعه اقتصادی كشور

شیرین نوری

بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌وجو کرد.

یکی از مهمترین تفاوت های میان اقتصاد کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، وجود سیستم بازارهای مالی کارا و پیشرفته در کشورهای توسعه یافته می باشد. زیرا وجود بازارهای مالی کارا می تواند ظرفیت مالی وام گیرندگان را گسترش داده و با افزایش سرمایه گذاری در فرایند تولید و افزایش بهره وری اقتصادی، بهبود وضعیت رقابت مندی اقتصاد و رشد اقتصادی را فراهم نماید.

رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود.

بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌های خود به ویژه در تجمیع سرمایه‌های خرد جامعه، تامین مالی با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از سایر روش‌ها و شناساندن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

از آنجاييكه افزایش تولید ناخالص داخلی در مقیاس انبوه، نیاز به منابع مالی انبوه دارد سوال اصلي اينجاست كه  این منابع مالی انبوه را چه کسی باید تامین کند؟

پاسخ اينكه اگر خانوارها اعتماد کامل به بازار سرمایه داشته باشند؛ یعنی بازار از عمق کافی برخوردار باشد، سرمایه خود به خود به سمت بازارهای مالی سرازیر می‌شود که این روند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد گرديد لذا فرهنگ‌سازی لازم در خصوص استفاده از مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری و تحلیل شاخص‌های ریسک دارایی‌های مالی توسط موسسات تخصصی، پذیرش مفهوم ریسک و نتایج احتمالی آن توسط سرمایه‌گذاران و آموزش فرهنگ سرمایه‌گذاری به آحاد مردم در راستای استفاده از ابزارهای مالی متناسب با وضعیت ریسک‌پذیریشان بیش از پیش الزامی می باشد.

بستن