صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۵ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه اقتصادی آسیا - ۵ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۹ عکاس:
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 6

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 6

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 1

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 1

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 2

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 2

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 7

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 7

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 3

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 3

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 4

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 4

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 5

روزنامه آسیا - ۶ اسفند ۱۳۹۹ 5

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.