یکشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۲:۰۴
کد خبر: 1461
گزارشگر: 99
۱۸۴
۰
۰
۰

رشد منفی ایران

زمانی که اعلام شد درکشورچین که دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد ویروسی به نام کرونا درحال گسترش پیدا کردن است.
سعید کاکاآقازاده 

زمانی که اعلام شد درکشورچین که دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد ویروسی به نام کرونا درحال گسترش پیدا کردن است.آنچه به نظرمی رسید شروع چنین بیماری تاثیرمنفی خود را دراقتصاد این کشورودیگرکشورهای جهان نیزخواهد گذاشت،به خصوص کشوری مانند ایران که اقتصادی کاملا شکننده دارد.این بیماری تا کنون درحدود ۳۵ کشورگسترش داشته وتعداد زیادی را مبتلا وهمچنین قربانی کرده است.ازطرفی شنیده ها حکایت ازآن دارد که دولت چین ده ها میلیون نفروچندین شهررا قرنطینه کرده است.دراین ارتباط گزارش ها نشان می دهند اقتصاد چین دچارکاهش شده است وگسترش این ویروس باعث گردید تا صتعت گردشگری وحمل ونقل درسطح جهان مختل شود وحتی بازرارهای مالی هم تحت تاثیرقراردهد.درصورت تداوم این وضعیت وبا کاهش تولید کالا درچین می توان پیش بینی کرد. تامین کالا دربخش قابل توجه ای اززنجیره جهانی به شدت ضربه خواهد خورد،این نگرانی هم وجود دارد که ادامه این بیماری به رکود دراقتصاد جهانی نیزمنجرشود.درحالی که بسیاری ازکشورهای جهان برای مقابله با این بیماری اقدامات پیشگیرانه ای دردستورکارخود قراردادند.ولی درایران دولت ومسوولین با عدم اقدام مناسب،ارتباط غیرامن را با چین انجام داده اند.
دراین میان با آنکه نشانه های شیوع بیماری کرونا درخاورماینه وایران مشاهده شده ،همچنان شرکت هواپیمای ماهان پروازهای خود را به چین ادامه داده است.هرچند سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوردرپاسخ به این سووال که چرا پروازاین شرکت به چین انجام می گیرد گفته بود.این پروازبه هیچ وجه مسافرتی نبوده وباری بوده ومسلما هواپیمایی ماهان بدون مجوزسازمان هواپیمایی هیچ پروازی را نمی تواندانجام دهد.ضمن آنکه هیات دولت به علت شیوع ویروس کرونا درچین دریازده بهمن، پروازبه چین راممنوع اعلام کرد.اما برطبق گزارش سایت رسمی فرودگاه شهرشانگهای پروازهای هواپیمای ماهان به این شهرادامه دارد.
ازسوی دیگرایران درحالی گرفتارکرونا می شود که اقتصاد آن طی دوسال گذشته تحت تاثیرتحریم ها رکود وکوچک ترشدن را تجربه می کند.براساس گزارش صندق بین المللی پول دربین سال های ۲۰۱۸ و۲۰۱۹ اقتصاد ایران درحدود۸/۴تا ۵/۹درصد کوچک ترشده است.همچنین این صندق وبانک جهانی پیش بینی می کنند که اقتصاد این کشوردرسال ۲۰۲۰ با رشد صفردرصد مواجه شود.بی تردید درآینده ای نه چندان دورشروع بیماری کرونا تاثیرخود را دررابطه اقتصادی چین وایران نشان خواهد داد. باید درنظرداشته باشیم این کشورنخستین شریک تجاری ایران محسوب می شود.به طوری که حجم تجاری این دوکشوردرسال ۲۰۱۷ نزدیک به بیست وسه میلیارد دلاربوده است واین رقم هرچند از۳۵ میلیارد دلارسال ۲۹۱۸ و۳۷ میلیارد دلاردرسال ۲۰۱۷بسیارکمتربوده،اما چین همچنان درمقام اول بزرگترین شرکای تجاری ایران قراردارد.ازطرفی چین تنها خریداررسمی نفت ودیگرمحصولات مانند پتروشیمی است ومسلما با رکود اقتصاد این کشوروکاهش تقاضا برای نفت و دیگرمحصولات،باعث کاهش قیمت ها خواهد شد.همچنین با تعطیلی موقتی بسیارازکارخانه ها درچین که کالاهای مورد نیازاقتصاد ایران را تامین می کنند.بسیاری ازشرکت ها وکارخانه هایی که برای تامین مواد مورد نیازخود وابسته به واردات ازچین هستند.دچارمشکل می شوند وبا ادامه بحران این بیماری مشکلات اقتصادی ایران عمیق ترخواهد شد.
این احتمال نیزمی رود با گسترش بیماری کرونا،دولت مجبوربه تعطیلی عمومی وقرنطینه برخی ازشهرها شود.همچنین این بیماری تاثیرخود را درارتباط اقتصادی ایران با دیگرکشورهای همسایه خواهد گذاشت.هم اکنون برخی ازکشورها مانند امارات،عراق،افغانستان وترکیه که ازشرکای تجاری ایران محسوب می شوند وازمهم ترین مبادی ورد گردشگرنیزهستند.ارتباط خود را با ایران بسیارمحدود کرده اند که این موضوع تاثیرمنفی براقتصاد این کشورخواهد گذاشت.اگراین روند ادامه پیدا کند واین بیماری کنترل نشود،اقتصاد ایران شرایط سخت تری را تجربه خواهد کرد، ورشد آن همچنان درمحدود صفرباقی می ماند.  

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید