اقصادی تلخ تراز زهر

دوشنبه / ۲۸ آبان ۱۳۹۷ / ۰۹:۳۳
کد خبر: 154
گزارشگر: 1
۱۷۵
۰
۰
۰
ازطرفی اتفاق های ماهای اخیروموج تازه ای ازتغییرقیمت ها که با افزایش نرخ «ارزای» خارجی وبه دنبال آن افزایش حمل ونقل؛ مسکن، مواد غذایی ومسایل ازاین دست پیش آمده نشان می داد همه این موارد شاخصی برای سنجش نگرانی ازاوضاع درآینده پس ازتحریم‌ها خواهد بود.اما چرا با وجود این نگرانی‌ها مقام های دولتی اسراردارند که با تحریم‌های جدید، واقعاً قرارنیست اتفاقی روی دهد وهمه چیزدرشرایط عادی می باشد.ازآنجا که اقتصاد ایران همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است، مهم‌ترین اثرتحریم‌هانیزکاهش درآمدهای نفتی وافت میزان صادرات محصولات وفرآورده‌های وابسته به این بخش،خواهد بود.بحران «ارزی» ناشی ازبه وجود آمدن تنگناهای مالی وافزایش هزینه‌های مبادلاتی، محدودیت درجریان تجارت خارجی، کاهش ریسک‌ سرمایه‌گذاری ونگرانی ازوضعیت آینده این کشورمهم‌ترین اثرتحریم‌ها است.نرخ رشد اقتصادی به عنوان برآیند تغییرات وجهت ‌گیری‌های اقتصادی، بهترین شاخص درهراقتصادی است، نرخ رشد اقتصاد ایران که تا پیش ازسال‌های ۹۱ و۹۲ درمحدوده‌ای حدود ۵ درصد درنوسان بود با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دراین دوسال به محدوده منفی رسید وحتی تا درحدود منفی هفت درصد کاهش پیدا کرد، درمجموع سفره اقتصاد ایران دردوسال اوج تحریم‌ها حدود ۹درصد، کوچک‌ ترشد.همچنین بخش صنعتی نیزبه دلایل وابستگی به واردات کالاهای مورد نیاز، با اعمال تحریم‌ها،افت کرد.بازرگانی نیزمانند دیگربخش‌های اقتصادی ازآن شرایط تاثیرپذیربود به طوری که.کاهش ارزش پول ملی ازیک سو و مشکلات به وجود آمده برسرتبادلات وپرداخت‌های بانکی وهمچنین اعمال محدودیت‌های برای واردات وصادرات باعث شد تا حجم کل تجارت خارجی کاهش پیدا کند.ازآنجا که حدود ۷۵ درصد ازکل واردات ایران به کالاهای واسطه‌ای ومواد مورد نیازتولید، وکالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد، این کاهش درواردات، برمیزان تولید داخلی اثرگذاربود.همچنین بخش کشاورزی، ساختمان وخدمات هم،مستقیم وغیرمستقیم ازتحریم‌های تاثیرگرفتند.درضمن محروم ماندن بخش کشاورزی وساختمان ازسرمایه‌گذاری‌های خارجی وانتقال فناوری روزدنیا ازیک سو و تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولتی ونبود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دراجرای پروژه‌های عمرانی وخدماتی ازآثارتحریم‌ها به شمارمی‌آمد.حال با این تصویرازگذشته تحریم‌ها، می‌توان پیش بینی کرد که با اجرایی شدن تحریم‌های دوباره آمریکا علیه ایران، چه سرنوشتی درانتظاراقتصاد ایران است.ازسوی دیگراین تحریم های جدید تفاوت هایی با گذشته دارد به این علت که تجربه تحریم های قبل توافقی بود که با اجماع میان امریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفت ونتیجه آن دستیابی به یک توافق بود. درحالی که این بارتحریم‌ها علیه اقتصاد ایران ازطرف دولت ایالات متحده ‌است.که با آغاز دوباره آن پیش ینی می شود میزان صادرات نفت ایران تا ۵۰۰ هزاربشکه درروزکاهش خواهد یافت ورشد ارزش افزوده نفت تنها به ۱۰درصد خواهد رسید.بخش صنعت نیزبا کاهش 5/22 درصدی تولیدات وکاهش تولید 5/2 درصدی سایرصنایع به استثنای پتروشیمی، فلزات اساسی وصنایع غذایی،همراه خواهد شد که درنهایت رشد نیم درصدی ارزش افزوده این بخش درسال ۹۷، حاصل آن خواهد بود.ضمن آنکه اگراروپا درتحدیدها وفشارها براقتصاد ایران با آمریکا همراه وهم‌ دل باشد ودولت برنامه ای برای مقابله با تحریم ها نداشته باشد.باتوجه به شمارزیادی ازعوامل داخلی وخارجی موثربراقتصاد ایران،اعداد وارقامی متفاوت برای شاخص‌های کلان اقتصادی، به ثبت خواهد رساند وسرنوشت اقتصاد ایران با توجه به تحولاتی جدید، دوچارتغییرات زیادی خواهد شد.

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید