صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
جمعه / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۳
کد خبر: 1754
گزارشگر: 99
۳۴۵
۰
۰
۱
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی

خانه های ”خالی“ با سامانه هوشمند جست و جو می شوند

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفــت: از آنجــا کــه بــا آمــار و اطلاعــات بدسـت آمـده، در حـوزه برنامـه ریـزی و اجـرا بـه موفقیـت هـای بزرگـی دسـت پیـدا خواهیـم کـرد، سـامانه جامـع امـاک و اسـکان بـه صـورت هوشـمند میتوانـد آمـار مربـوط بـه خانـه هـای خالـی را معرفـی کنـد

همچنانکـه هفتـه گذشـته معـاون حقوقـی سـازمان امور مالیاتـی تعـداد خانه هـای خالی در سـطح شـهر تهـران را رقم بسـیار باالیی دانسـته بود کـه اگر در چرخه اسـتفاده عمـوم باشـند، تقاضـا کاهـش و عرضـه مسـکن اجـارهای افزایـش مییابـد و سـبب پایینتـر رفتـن قیمـت اجـاره بهـا و رفـاه بیشـتری بـرای مصرفکننـده خواهـد شـد. ایـن مقـام مسـوول البتـه دربـاره پیادهسـازی مکانیـزم شناسـایی نیـز سـخن بـه میـان آورده بـود کـه امکانپذیر شـده و قـرار اسـت براسـاس قانـون اجـرا شـود. در ادامـه در ایـن بـاره و راه انـدازی سـامانه شناسـایی خانـه هـای خالـی در کشـور، محمـود محمـودزاده، معـاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی نیـز گفت: از سـال 87 معامـات امـاک و مسـتغالت انجـام شـده در هـر بخش از ایـران میبایسـت در سـامانه ثبـت معامـات امـاک و مســتغالت کشــور ثبــت میشــد. معامــات بــا یــک کــد رهگیــری بــه راحتــی در ایــن ســامانه ثبــت و بــه شـکل شـفاف میـزان معامـات، قیمـت و سـایر اطالعات رســانهای میشــد. وی بــا بیــان اینکــه از ایــن آمــار و اطالعـات سـامانه ثبـت معامـات مسـکن بـرای تصمیـم گیریهــا اســتفاده میکردیــم، گفــت: ایــن ســامانه منبــع بســیار مهمــی بــرای بررســی تعــداد معامــات انجــام شــده، شــمار متقاضیــان مســکن، تصمیمــات و تحلیلهــای مســکنی بــود. در نیمــه دوم ســال 98 ثبـت معامـات در ایـن سـامانه اختیـاری شـد و آمـاری کــه بــه شــکل دقیــق منتشــر میشــد، خصوصیــت جامعیـت خـود را از دسـت داد. محمـود زاده در پاسـخ به ایـن پرسـش کـه چـرا الـزام بـه ثبـت معامـات امـاک و مسـتغالت در ایـن سـامانه برداشـته شـد، خاطرنشـان کـرد: اجـرای ایـن سـامانه در دیـوان عدالـت اداری ابطال شـد و بـا توجـه بـه نقشـی کـه ایـن سـامانه در برنامـه ریــزی و ســاماندهی بــازار دارد، احیــا و اجرایــی شــدن دوبــاره آن را بــه شــکل الیحــه تقاضــا کردیــم. بعــد از تصویــب، ایــن ســامانه احیــا و بــه شــکل قانــون، الزم االجــرا خواهــد شــد.وی در ادامــه بیــان کــرد: ســامانه جامـع امـاک اسـکان بـا سـامانه ثبـت معامـات امالک و مسـتغالت کشـور متفـاوت اسـت، و کارایـی متفاوتـی دارد. »سـامانه جامـع امـاک و اسـکان« یـک سـامانه بـا ارزش و قـوی اسـت کـه بـه صـورت هوشـمند میتوانـد آمـار مربـوط بـه خانـه هـای خالـی را مشـخص و معرفی کنـد، امـا قـرار نیسـت جایگزیـن سـامانه ثبـت معامالت امــاک و مســتغالت کشــور شــود.معاون مســکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی تصریح کـرد: در بهمن مـاه 98« سـامانه جامـع امالک و اسـکان« رونمایی شـد. جلسـات مختلفـی بعـد از ایـن رونمایـی برگـزار شـد و بــر اســاس قانــون، در ایــن ســامانه واحدهــای خالــی شناســایی میشــود و اطالعــات آن در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی کشــور قــرار میگیــرد. مباحــث قانونــی مربــوط بــه ایــن ســامانه تمــام شــده اســت و ســامانه در حـال بارگـذاری اطالعـات اسـت. اجـرای کامـل ایـن سـامانه نیـاز بـه اطالعاتـی دارد کـه در حـال دریافـت اسـت و بعـد از تکمیـل اطالعـات قابلیـت بهـره بـرداری مــی یابــد.وی همچیــن در ایــن بــاره کــه تکمیــل اطالعــات چــه زمانــی پایــان مییابــد، گفــت: بــرای تکمیـل اطالعـات بایـد دسـتگاههای مختلفـی همچـون ســازمان آب، شــرکت بــرق، مخابــرات، شــهرداریها، مرکـز آمـار همراهـی کننـد. بخشـی از ایـن هماهنگیها بـرای تکمیـل اطالعـات انجـام شـده اسـت و بخشـی نیز بـرای صحـت سـنجی در حـال تکمیـل اسـت. امیدواریم کـه ایـن سـامانه در کمتریـن زمـان و بـه زودی اجرایـی شــود چــرا کــه بــا آمــار و اطالعــات بدســت آمــده، در حـوزه برنامـه ریـزی و اجـرا بـه موفقیـت هـای بزرگـی دسـت پیـدا خواهیـم کـرد. براســاس ایــن خبــر، ســامانه ثبــت معامــات امــاک و مســتغالت کشــور بــه آدرس .www://http ir.iranamlaak بــا هــدف شفافســازی اطالعــات معامــات امــاک و مســتغالت کشــور و در راســتای ســاماندهی امــور مســکن، بهصــورت یکپارچــه بــا ســایر سیســتمهای ایــن حــوزه طراحــی و پیادهســازی شــد. ایــن سیســتم در مرحلــه اول بهصــورت پایلــوت در منطقــه شــمیرانات در آذرمــاه ســال ۱۳۸۷ بــه بهرهبــرداری رســید و ســپس بــه شــکل جامع اجرایی شد.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید