صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
جمعه / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۸
کد خبر: 1755
گزارشگر: 99
۷۸۳
۰
۰
۱
همدلی با کادر درمان و پزشکی کشور

«هاکوپیان» دوخت و دوز لباس های کادر پزشکی را آغاز کرد !

شـرکت «ها کوپیـان» ایـن روزهـا و بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونــا، فعالیــت خــود را بــه تولیــد لبــاس هــای محافظتــی کادرپزشـکی اختصـاص داده است.
هاکوپیان (شـرکتهای طراحــی و تولیــد پوشــا ک در ایران) ایــن روزهــا و بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، فعالیــت خــود را بــه تولیــد لبــاس هــای محافظتــی کادرپزشــکی اختصــاص داده اســت. همــکاران ایــن شــرکت در یادداشــتی کــه بــرای روزنامــه آســیا ارســال کــرده انــد، دربــاره خدمــات آن بــه جامعــه پزشــکی کشــوراین گونــه نوشــته انــد: »از گذشــته هــای خــوش تــا ایــن روزهــای دشــوار، همــواره کوشــیده ایــم مراتــب قدردانــی و ادای احتـرام خـود را در مناسـبت هـای مختلـف، بـه جامعه محترم پزشـکی تقدیم کنیـم. از ویـژه برنامه هـای شـب هـای پزشـک تـا گـرد همایـی پزشـکان ارجمنـد، بـه بهانـه تماشـای نمایـش اشـکها و لبخندهـا؛ امیدواریـم کـه ایـن همراهـی و سپاسـگزاری، جبـران گوشـه کوچکـی از دیـن بزرگی باشـد که از یکایک این فرشـتگان زمینی بر دوش ماسـت. همانگونه که در روزهای پایانی سـال گذشـته اعـام کردیـم، هـم ا کنـون تمامـی فعالیـت هـای کارخانه تولید پیراهـن ها کوپیان را بـه تولید لباس هـای محافظتـی کادر پزشـکی و درمانـی کشـور اختصـاص داده ایـم تـا در ایـن شـرایط پـر التهـاب، همچنـان همـراه ایـن جـان بخشـان مسـیحایی باشـیم. همکاران ما در بخش تولید این شـرکت در تالشـند تا پشـتیبان خط اول مدافعان جان و سـامت هموطنـان عزیزمـان باشـند. باشـد تـا در پـی ایـن روزهـای اندوهبـار، بـاز شـاهد رویـش لبخندهـای امیـد بر چهـره همگان باشـیم.“
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید