جمعه / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۳۱
کد خبر: 1756
گزارشگر: 99
۲۴۹
۰
۰
۱
وزیر اقتصاد

سهامداران عدالت «کد بورسی» می گیرند

وزیر اقتصاد پیرو آزادسازی سهام عدالت و مذاکرات جلسه هیأت دولت، دستورداد برای همه دارندگان سهام عدالت کد بورسی صادر شود

انجـام دو مرحلـهای وام یـک میلیونـی بـرای یارانـه بگیـران بـه پایـان رسـید و بیـش از ۱۹ میلیـون خانـوار دریافـت کردنـد، ولــی وضعیــت بیــش از ســه میلیــون خانــوار دیگــر هنــوز مشــخص نشــده اســت.با اعــام تامیــن مالــی بــرای پرداخــت وام یــک میلیونــی بــه ۲۳ میلیــون خانــوار یارانــه بگیــر، ایــن امـکان وجـود داشـت تـا متقاضیـان بـا ثبـت درخواسـت خـود بتواننــد از ایــن تســهیالت قــرض الحســنه اســتفاده کنند.امــا طــی فراینــدی کــه بــرای ثبــت تقاضــا تعریــف شــد برخــی خانوارهــا بــه مشــکل برخوردنــد، ایــن در حالــی بــود کــه خواسـته شـد تـا بعـد از دریافـت پیامکـی از وزارت ارتباطـات بــرای ثبــت درخواســت، بــه شــماره ۶۳۶۹ بــا شــماره همــراه سرپرســت خانــوار پیامــک ارســال کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث شــد برخــی خانوارهــا از اعــام بــاز بماننــد. از ایــن رو بـا اتمـام فرصـت ارسـال پیامـک، مهلتـی تـا ۱۸ اردیبهشـت تمدیـد شـد تـا جامانـدگان بتواننـد درخواسـت خـود را ثبـت کنند.اســامی خانوارهایــی کــه توانســته بودنــد بــرای دریافــت وام ثبـت نـام کننـد طـی دو مرحلـه آمـاده و بـه بانـک مرکـزی ارائـه شـد؛ بـه طـوری کـه درمرحلـه اول ۱۷ میلیـون و ۱۵۳ هـزار و ۲۱ خانـوار و در مرحلـه دوم نیـز دو میلیـون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ خانــوار در لیســت دریافــت کننــدگان قــرار گرفتنــد و پرداخـت هـا بـرای آنهـا انجـام شـد.در ایـن حالـت حـدود ۱۹ میلیــون و ۴۱۹ هــزار و ۴۶۳ هــزار خانــوار مشــمول دریافــت وام یـک میلیونـی در دو مرحلـه شـدند کـه البتـه طبـق اعـام وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی حــدود ۳۴ هــزار نفــر از خانوارهـای لیسـت اول بـه دلیـل مشـکالتی در حسـاب بانکـی موفـق بـه دریافـت نشـده بودند.بـر ایـن اسـاس تـا کنـون تـا مـرز ۴.۱۹ میلیـون خانـوار تسـهیالت یـک میلیونـی دریافـت کردنـد و نزدیـک بـه ۱۹هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومـان هزینـه پرداخــت آن اســت کــه از محــل منابــع بانکهــا تامیــن شــده اسـت.اما بـا توجـه بـه اینکـه ۲۳ میلیـون خانـوار یارانـه بگیـر امــکان ثبــت درخواســت بــرای دریافــت ایــن تســهیالت را داشــتند بــا پرداخــت هــای انجــام شــده حــدود ۶.۳ میلیــون خانــوار دیگــر باقــی مــی ماننــد کــه البتــه مشــخص نیســت از بیـن آنهـا همچنـان متقاضـی بـرای دریافـت وجـود دارد و یـا اینکـه لیسـت دیگـری از سـوی وزارت تعـاون بـه سـازمان هدفمنـدی و در نهایـت بانـک مرکـزی ارائـه خواهـد شـد یـا خیر؟تســهیالت یــک میلیونــی بــرای حمایــت در شــرایط کرونایــی، بــه صــورت قــرض الحســنه بــه حســاب یارانــه متقاضیـان واریـز و طـی ۳۰ مـاه بـا اقسـاط ۳۵ هـزار تومانـی بازپرداخــت مــی شــود.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید