صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۱:۳۸
کد خبر: 1758
گزارشگر: 99
۴۱۴
۰
۰
۱
بازنگـری و برنامـه ریـزی جـدی و اساسـی

کارآفرینان بسترسازان جهش تولید

تحقـق یـک جهـش قابـل توجـه در تولید کشـور قطعا مسـتلزم فراهـم شـدن ملزومـات و بسـترهایی اسـت کـه بایـد مسـئولین نهادهـای مختلـف و سیاسـت گـذاران بـر آن اهتمـام ورزنـد و البتـه ضـروری اسـت تـا بـر رفـع موانـع و چالـش هایـی کـه سـال هاسـت سـد راه تولیـد در کشـور اسـت یـک بازنگـری و برنامـه ریـزی جـدی و اساسـی داشـته باشـند.

آنچــه مســلم اســت ثبــات اقتصــادی و ایجــاد امنیــت ســرمایه گــذاری و فضــای امـن کسـب و کار و ثبـات هـر چـه بیشـتر بـازار ارز از زیـر سـاخت هـای مهمـی اسـت کـه بـرای رشـد و توسـعه تولیـد در کشـور بایـد فراهـم شـود. بنـگاه هـای کوچـک و زودبـازده از بخـش های بسـیار مهمی اسـت که فعال سـازی و حمایـت از آنهـا بایـد در دسـتور کار دولـت و مسـئولین قـرار گیـرد چـرا کـه نگاه ویـژه بـه ایـن بخـش مـی توانـد اتفـاق بزرگـی را در عرصـه رشـد تولیـد رقـم زنـد. از مهمتریــن مشــکالت ایــن بخــش تامیــن مــواد اولیــه بــا قیمــت و کیفیــت مناسـب و خریـد ملزومـات و ماشـین آالت موردنیـاز بـا قیمـت و شـرایط مناسـب اسـت کـه بویـژه در شـرایط تحریـم و نوسـانات ارزی تولیدکننـدگان را بـا چالـش جــدی مواجــه کــرده اســت. اگــر مشــکالت ایــن بخــش مرتفــع نگــردد و موانــع موجـود رفـع نشـود بخـش بزرگـی از ظرفیـت کشـور کـه در ایـن بخـش نهفتـه اسـت مغفـول مـی مانـد. تامیـن سـرمایه در گـردش بنـگاه هـای تولیـدی همـواره یکـی از بنیـادی تریـن نیازهـای تولیـد بـوده و هسـت. موضوعـی کـه بویـژه در شـرایط سـخت و حسـاس فعلــی کــه بشــدت تولیدکننــدگان را تحــت فشــار قــرار داده بایــد در اولویــت برنامـه هـای دولـت قـرار گیـرد. اعطـای تسـهیالت بانکـی بـه بنگاههـای اقتصـادی طبـق یـک برنامـه مشـخص و عملیاتــی الزمــه کمــک بــه چرخــه تولیــد و جلوگیــری از رکــود یــا تعطیلــی بســیاری از واحدهــای تولیــدی و بویــژه کمــک بــه تولیدکنندگانــی اســت کــه بـا برنامـه، هـدف و ایـده هـای نـو و عملیاتـی وارد عرصـه تولیـد شـده انـد و یـا پژوهشـگران و شـرکت هـای دانـش بنیـان کـه طـرح هـای عملیاتـی و نوآورانـه مـورد نیـاز کشـور را مایلنـد بـه عرصـه تولیـد وارد کننـد. امـا نکتـه بسـیار مهـم و اساسـی کـه بایـد بیـش از هـر زمـان بـه آن توجـه شـود حمایــت از کارآفرینــان و جهادگــران عرصــه تولیــد و صنعــت کشــور اســت کــه ســال هاســت علیرغــم همــه فشــارها، چالــش هــا و نامالیمــات بــا اراده و تدبیــر و همــت واال و نبــوغ و تعهــدی مثــال زدنــی چــرخ تولیــد کشــور را بــا دســتان توانمنــد خــود چرخانــده انــد و بــا ایجــاد اشــتغال بــه چرخــه اقتصــادی کشــور کمـک شـایان توجهـی کردنـد. قطعـا حمایـت هـر چـه بیشـتر از ایـن کارآفرینـان و کمـک بـه بخـش خصوصـی و برداشـتن موانـع حرکتـی ایـن بخـش مـی توانـد منجـر بـه یـک جهـش قابـل توجـه در تولیـد و تحقـق هـر چـه بیشـتر اهـداف سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی شـود.

مهدی کریمی تفرشی
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید