صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۱:۵۱
کد خبر: 1759
گزارشگر: 99
۶۲۶
۰
۰
۱
اولیــن روز کاری دومیــن هفتــه اردیبهشــت مــاه

صف طولانی خرید بورس

در اولیــن روز کاری دومیــن هفتــه اردیبهشــت مــاه شــاخص بــورس و فرابــورس بــر طبــق 5 هفتــه اخیــر بــا رشــد خیــر کننــده صعــودی و در چنـد قدمـی شـاخص کل 1000000 میلیـون واحـد قـرار گرفـت ایـن درحالــی اســت کــه در طــول ســه مــاه اخیــر بــازار بــورس و فرابــورس رشـدی بیـش از 500 هـزار میلیـارد تومانـی را تجربـه نمـوده اسـت

و در طــول ایــن مــدت بــه طــور متوســط 25هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی وارد بـازار شـده.ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق پیـش بینـی هـای بـورس آسـیا ارزش معامـات روزانـه از ابتـدای سـال 1399 در هـر روز معامالتـی بیـش از 10 هـزار میلیـارد تومـان بـوده و در روزهایـی ایـن رقـم بـه 18 هـزار میلیـارد تـوان هـم رسـیده اسـت. بـا ادامـه ایـن رونـد در شـاخص کل یـک میلیـون واحـدی میانگیـن حجـم معامـات بـه زودی در کانـال 13 تــا 14 هــزار میلیــارد تومــان بــه طــور قطــع آرام خواهــد گرفــت. در صـورت آزادسـازی سـهام عدالـت کـه خالـص ارزش ایـن بخـش از دارایـی هــای موجــود در جامعــه بیــش از 300 هــزار میلیــارد تومــان اســت رشـد شـاخص تـا کانـال هـای باالتـر دور از انتظـار نیسـت. در خصـوص معامـات امـروز بایـد چنـد نکتـه را گفـت تعـداد نمادهـای مثبـت نسـبت بـه روز چهـار شـنبه رشـد قابـل مالحظـه ای داشـته و بیـش از 512 نمـاد سـبز پـوش بـوده انـد کـه در 400 نمـاد شـاهد صـف خریـد بـه نسـبت ســنگین و قابــل مالحظــه هســتیم ایــن در حالــی اســت کــه در حــدود 4500 هـزار میلیـارد تومـان از نقدینگـی هـای موجـود در سـطح جامعـه از حـدود 2300 هـزار هـزار میلیـارد تومـان در پشـت صـف هـای خریـد جـای گرفتـه انـد همچنیـن از نـکات مهـم رشـد شـاخص هـم وزن مـی باشـد کـه علـی رغـم پیـش بینـی هـا بـا رشـد بیـش تـر از شـاخص کل همـراه بـوده اسـت و بـه عـدد 197860 واحـد رسـیده کـه امـروز رشـدی بیــش از 35.0 %نســبت بــه شــاخص کل بــورس را در کارنامــه خــود بــه ثبــت رســاند و بــار دیگــر ایــن نقدینگــی در بیــن کلیــه شــرکت هــای بورســی اعــم از بــزرگ و کوچــک و متوســط بــه میــزان نســبی مناســبی تقسـیم شـده اسـت . از لحـاظ اقتصـاد رفتـاری بایـد یـادآور شـویم کـه در صـورت اقبـال مـردم از سـهام شـرکت هـای کوچـک کـه از سـوی عـده ای حبابـی قلمـداد مـی شـوند بـا برداشـتی متفـاوت و واقعـه بینانـه منتفـی مــی باشــد و در حــال حاضــر جامعــه علــی رغــم تحلیــل هــای مختلــف در ایـن رابطـه چنـان تحلیلـی را نـدارد البتـه مـی تـوان دلیـل دیگـری را هـم در نظـر گرفـت کـه بسـیاری از خریـداران بـه دلیـل مانـدن چنـد روزه در پشــت صــف هــای خریــد شــرکت هــای تابلــوی بــورس بــرای جلوگیــری از جــا مانــدن از بــازار اقــدام بــه خریــد هــر ســهامی کــه در بـازار قابلیـت عرضـه را دارد اقـدام مـی نماینـد . ،ایـن رفتـار بـازار نشـانه از آن اســت کــه هنــوز عمــق بــازار افزایــش نیافتــه و نیازمنــد توســعه بیشتر می باشد .

امیر وکیلیان
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید