شنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۲:۰۵
کد خبر: 1761
گزارشگر: 99
۱۳۳
۰
۰
۱
کاهش سود اوراق تسهیالت مسکن

سود وام نوسازی بافت فرسوده کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از محل اوراق تسهیالت مسکن

یــک مقــام مســئول در بانــک عامــل بخــش مســکن از کاهــش نــرخ ســود تســهیالت نوســازی بافــت فرســوده از محــل اوراق تســهیالت مســکن از ۵.۱۷ بــه ۱۶ درصــد خبـر داد.، محمدحسـن علمـداری در خصـوص پرداخــت تســهیالت بافــت فرســوده در ســال ۹۹ بــا یــادآوری ایــن مطلــب کــه تســهیالت بافــت فرســوده در تهــران، ســایر کالنشــهرها، مراکــز اســتانها و شــهرهای بــاالی ۲۰۰ هـزار نفـر جمعیـت، و شـهرهای کوچـک بـرای ســازندگان حرفــهای، توســعهگران و افــرادی دارای پروانـه اشـتغال انبـوه سـازی در صـورت اسـتفاده از تکنولـوژی جدیـد، فنـاوری نویـن و کاهـش مصـرف انرژی، بـه ترتیـب ۲۵۰ ،۲۴۰ ، ۲۲۰ و ۱۸۰ میلیــون تومــان شــده اســت کــه رقــم مناســبی بــرای ســرمایهگذاری در ایــن بخـش بـه شـمار مـیرود، گفـت: سیاسـتهای جدیــد بــرای بافــت فرســوده، ابــاغ شــده اسـت.مدیر امـور اعتبـاری بانکمسـکن ادامـه داد: بـا ادامـه سیاسـتهای سـال گذشـته، بـر اسـاس آخریـن آمـار، ۱۱ هـزار و ۸۰۰ مالـک در بافتفرســوده از تســهیالت بافــت اســتفاده و اقــدام بــه نوســازی کردهاند.علمــداری اســتقبال از طرحهــای جدیــد بانکمســکن را مناسـب ارزیابـی کـرد و افـزود: سـال گذشـته قـرارداد عاملیـت بـا ۲۰ هـزار واحـد مسـکونی طــرح اقــدام ملــی مســکن در بافــت فرســوده بــه امضــا رســید کــه بــرای امســال نیــز در حـال انعقـاد قـرارداد بـا ۲۰ هـزار واحـد دیگـر هسـتیم و رایزنـی در ایـن خصوص ادامـه دارد. وی بخشـی از اقدامـات بانـک را کاهـش نـرخ ســود بــرای متقاضیــان عــادی و متقاضیــان دارای حســابهای صنــدوق پسانــداز مسـکن یکـم عنـوان کـرد و گفـت: نـرخ سـود متقاضیــان اســتفاده کننــده اوراق در بافــت فرســوده ۱۶ درصــد شــده اســت کــه پیــش تــر ایــن نــرخ ۵.۱۷ درصــد بــود. همچنیــن نــرخ ســود افــراد دارنــده حســاب صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم در بافــت فرســوده بــه ۶ درصــد کاهــش یافتــه اســت.علمداری ایــن مجمــوع اقدامــات بانــک را سیاســتهای تشــویقی بــرای متقاضیــان برشــمرد.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید