یکشنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۴
کد خبر: 1773
گزارشگر: 99
۴۲۷
۰
۰
۱
وزیر اقتصاد؛

سهام خریداری شده شرکتهای دولتی قابل خرید و فروش می شوند

دژپسند: عرضه سهام شرکتهای دولتی قابل خرید و فروش است

فرهــاد دژپســند وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ارزش اولیــن عرضــه ســهام شــرکتهای دولتــی را ۲۳هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: ایــن عرضههــا از دو مــاه دیگــر قابــل خریــد و فــروش اســت. دژپسـند شـنبه شـب بـا حضـور در یـک برنامـه زنـده تلویزیونـی دربـاره بررسـی اولیـن عرضـه سـهام شـرکت هـای دولتـی و آزاد سـازی سـهام عدالــت حضــور یافــت.وی افــزود: از فــردا )یکشــنبه( عرضــه ســهام شــرکتهای دولتــی آغــاز مــی شــود لــذا مــردم مــی تواننــد شــروع بـه ثبـت نـام کننـد بـه طـوری کـه ارزش واگـذاری بالـغ بـر ۲۳ هـزار میلیـارد تومـان اسـت، بنابرایـن مالک واگـذاری قیمـت امروز اسـت.

وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا اشـاره بـه اینکـه همـه مـردم ایـران بـه ایـن واگـذاری فراخـوان شـده انـد، گفـت: اگـر هشـت و نیـم میلیـون نفـر در ایـن فراخـوان شـرکت کننـد، سـقف ۲ میلیـون تومـان در نظـر گرفتـه مـی شـود، اگـر ۱۲ میلیـون نفـر شـرکت کننـد سـقف در نظـر گرفتـه یـک میلیـون تومـان خواهـد بـود و اگـر ۳۴ میلیـون نفـر شـرکت کنند، سـقف لحـاظ شـده ۵۰۰ هـزار تومـان میشـود لـذا میـزان سـهامی کـه بـه هـر فـرد تعلـق مـی گیـرد بسـتگی بـه میـزان مشـارکت مـردم در فراخـوان دارد، کسـی کـه در یـک صنـدوق یـک میلیـون تومـان سـهام دارد مــی توانــد در دو صنــدوق دیگــر هــم اقــدام بــه ثبــت نــام کنــد. دژپســند بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب تدبیــر خوبــی را قائــل شــدند، افــزود: در شــرایط کرونــا خیلــی از عزیــزان مــا شغلشــان را از دسـت داده انـد لـذا آزادسـازی سـهام عدالـت فرجـی بـرای آنهـا اسـت و لطـف مقـام معظـم رهبـری قابـل تقدیـر اسـت.

بـازار سـرمایه بـا اقبـال قابــل توجهــی روبــرو اســت، در ســهام عدالــت و صنــدوق واســطهگری مالـی یکـم ارزش سـهام ارائـه شـده ۴۳۰ هـزار میلیـارد تومان اسـت.وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی در مــورد صندوقهــای واســطه گــری بعــدی نیـز گفـت: برنامـه ریـزی ایـن اسـت کـه بعـد از اولیـن صنـدوق ای تـی اف بـه سـراغ سـهام عدالـت میرویـم و بعـد از اعـام توزیـع سـهام اولین صنــدوق، ســهام شــرکتهای بعــدی را آمــاده میکنیــم.او ادامــه داد: از آنجایـی کـه در ایـن عرضـه هـا تخفیفـات قابـل توجهـی ارایـه میشـود، میخواهیــم تمــام آحــاد و اقشــار مــردم از آن بهــره منــد شــوند و از مدیریـت بخشـی سـایر وزارتخانههـا و دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتفاده مـی کنیـم تـا بـه همـه اطـاع رسـانی شـود کـه نسـبت بـه اسـتفاده از ایـن فرصـت اقـدام کننـد.وی بـا بیـان اینکـه در مـرداد سـال گذشـته به صـورت بلوکـی و بـدون واسـطه عرضـه از شـش شـرکت داشـتیم، افزود: ایــن شــش شــرکت هیــچ کــدام بــا اســتقبال مواجــه نشــد، بنابرایــن امــکان عرضــه بلوکــی وجــود نــدارد، مــا بــه دنبــال برقــراری عدالــت هســتیم تــا توزیــع ثــروت صــورت گیــرد و از طریــق واگــذاری بلوکــی ایـن امـر ممکـن نیستدژپسـند تصریـح کـرد: ۲۳ هـزار میلیـارد تومـان ارزش صنــدوق اســت کــه بــا تخفیفــات بــه ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان میرســد و دو مــاه بعــد آزادســازی ایــن ســهام صــورت میگیــرد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه مدیریـت دولتـی صنـدوق در یـک دوره گـذار اسـت، گفـت: قانـون بودجـه امسـال ایـن اجـازه را بـه مـا داد تـا بـرای یـک دوره مــدت داری، مدیریــت صنــدوق توســط دســتگاه تخصصــی باشــد و اینگونـه آزاد سـازیها اولیـن تجربـه دولـت و کشـور اسـت.وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی ادامـه داد: اعـداد و ارقـام بودجـه در پایـه پیشبینـی اسـت چنانکـه امـروز بـا افتخـار میگویـم درآمـد هـای مالیاتـی بـا ۱۰۲ درصـد محقـق شـده اسـت. از ایـن رو ۶۱ هـزار میلیـارد تومـان درآمـد ناشـی از مولدسـازی دارایـی دولـت داریـم و ایـن افتخـار اسـت کـه ایـن درآمـد وارد خزانـه میشـود.

قانـون اجـازه داده اسـت کـه ایـن درآمدهـا را افزایــش دهیــم.وی همچنیــن در مــورد محــل مصــارف درآمدهــای حاصــل از ایــن واگذاریهــا نیــز گفــت: محــل خــرج آن جــزو منابــع بودجـه اسـت. گاهـی اوقـات بسـیار فانتـزی فکـر میکنیـم، در شـرایطی کـه بودجـه بـدون نفـت را تجربـه میکنیـم، کرونـا مانـع از فعالیتهـای تجــاری شــده و تحریــم مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده بایــد بــه دنبــال تامیـن منابـع مالـی جدیـد باشـیم لـذا عرضـه سـهام دولتی کاری اسـت ً کوچکسـازی دولـت را کـه آثـار تورمـی و مالـی منفـی نـدارد و اتفاقـا نیـز بـه همـراه دارد و رابطـه دولـت و بـازار را بـه نحـو بهینـه تنظیـم مــی کند.دژپســند در ادامــه بــه ســهام عدالــت اشــاره کــرد و گفــت: ۴۰ درصـد سـهام عدالـت را در بانکهـا و بیمـه هـا در آینـده نزدیـک واگـذار و آزادسـازی خواهیـم کـرد. جامعـه هـدف مـا خـواص نیسـتند بلکـه تـوده مـردم هسـتند لـذا ریسـک پاییـن در نظـر گرفتـه شـده اســت.وی همچنیــن درخصــوص روشهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم آزادسـازی سـهام عدالـت افـزود: روش مسـتقیم ایـن اسـت کـه مدیریت سـهام را خـود فـرد عهـدهدار میشـود امـا در روش واگـذاری وکالتـی بـه شـرکت سـرمایهگذاری اسـتان، مدیریـت سـهام و سـهام گردانـی بـه هـر دلیلــی بــه نهــاد ایمــن واگــذار میشــود. در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۹۰ درصـد روش مسـتقیم را انتخـاب کردهانـد.او گفـت: بـرای دارنـدگان سـهام عدالـت کـد بورسـی صـادر میکنیـم و افـراد اگـر هیـچ اقدامـی هـم نکننـد عضـو شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتان هسـتند. البتـه روزانه صــد هــزار نفــر کــد بورســی میگیرنــد کــه از هفتههــای بعــد ایــن عـدد بـه یـک میلیـون نفـر در روز میرسد.دژپسـند تصریـح کـرد: تالش میکنیــم احــراز هویــت بــه صــورت الکترونیکــی انجــام شــود. برنامــه مـا ایـن اسـت کـه سـازمان بـورس، امـور اجرایـی خـود را بـه شـرکت هـای بورسـی واگـذار کنـد و بـر بحـث نظـارت متمرکـز شـود. ایـن کار نظـارت بـا شـکل گیـری بـورس هوشـمند، راحتتـر و دقیقتـر صـورت میگیــردوی همچنیــن در مــورد افــراد جامانــده از ســهام عدالــت نیــز تصریــح کــرد: از نظــر قانونــی نمیتوانیــم ســهام دولــت را بــدون اذن قانــون گــذار بــه کســی واگــذار کنیــم و در حــال حاضــر نمیتوانیــم بـه کسـی کـه جامانـده سـهام عدالـت ارایـه شـود.

وزیر امـور اقتصـادی و دارایــی در ادامــه درخصــوص مشــکالت فنــی بــازار ســرمایه گفــت: تجهیـزات و نـرم افزارهـای مـورد نیـاز در حـال نصـب و اجـرا هسـتند. وظیفـه داریـم بـه بهتریـن شـکل از مهمانـان بورسـی پذیرایـی کنیـم کـه یـک بخـش آن عرضـه اسـت کـه بـه طـور مسـتمر در حـال رایزنـی بـا بنگاههـای بـزرگ اقتصـادی و سـایر دسـتگاهها هسـتیم تـا عرضـه بـه طـور مسـتمر انجـام شـود. دسـتگاههای اجرایـی نیـز دربـاره سـهم شـناور آزاد خـود بایـد بـه کمـک بـورس بیایند.دژپسـند افـزود: درآمـد ناشـی از خصوصـی سـازی در سـال گذشـته بیـش از ۱۱۸ درصـد کـه حـدود ۲۰۰۰ میلیـارد تومـان بـود، امـا امسـال فقـط تـا پایـان فروردیـن مــاه ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان عرضــه داشــتیموی در مــورد فعالیــت کارگزاریهــا نیــز گفــت: کارگزاریهــا بایــد دربــاره ســرمایه مــورد نیــاز رتبهبنــدی شــوند، بنابرایــن از اواخــر خردادمــاه ایــن سیاســت و برنامــه اجــرا میشــود.وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنیــن دربــاره بسـته شـدن برخـی از نمادهـا در بـورس افـزود: در فراینـد نظـارت بـر بـازار سـرمایه ممکـن اسـت شـرایط و مشـکلی پیـش بیایـد تـا برخـی از نمادهـا بسـته شـوند البتـه هیـچ چیـزی از بسـته شـدن نمـاد، عایـد سـازمان و وزارتخانـه نمیشـود و در غیـر اینصـورت باقـی نمادهـا ضـرر میبیننـد. در کل بسـته شـدن نمـاد بـه دلیـل صیانـت از حقـوق مـردم اسـت البتـه نمـاد پدیـده شـاندیز از شـنبه آینـده بازگشـایی میشـود و شــروع بــه فعالیــت میکنــد.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید