یکشنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۳۵
کد خبر: 1775
گزارشگر: 99
۲۴۴
۰
۰
۱
فــروش باقیمانــده ســهام دولــت در بانک هــا

تاثیر ETFها بر جذب نقدینگی به بورس

فــروش باقیمانــده ســهام دولــت در بانک هــای تجــارت، ملــت، صــادرات و بیمه هــای اتکایــی امیــن و البــرز در قالــب واحدهــای ســرمایه گـذاری صنـدوق سـرمایه گـذاری قابـل معاملـه (ETF )از امــروز آغــاز مــی شــود. اتفاقــی کــه بسـیاری از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه بـه جــذب نقدینگــی کمــک بســیاری میکنــد.

 وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی هفتـه گذشـته طــی اطالعیــهای فراخــوان واگــذاری (شــماره ۱ )پذیــره نویســی واحدهــای ســرمایهگذاری صنـدوق سـرمایه گـذاری قابـل معاملـه (ETF ) ”واســطهگری مالــی یکــم" را منتشــر کــرد. در ایــن اطالعیــه آمــده بــود کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از طریــق ایــن واگــذاری، بــه نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســامی ایــران، باقیمانــده ســهام خــود در بانــک هــای ملـت، تجـارت و صـادرات ایـران و بیمـه هـای البـرز و اتکایـی امیـن را واگـذار خواهـد کرد.بـه طـور کلـی قـرار اسـت ۱۶ هـزار ۵۰۰ میلیـارد تومــان باقیمانــده ســهام دولــت در ســه بانــک و دو شــرکت بیمــه ای مذکــور در قالــب یــک صنــدوق ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه در بـورس (ETF )بـا عنـوان »واسـطه گـری مالـی یکــم« عرضــه شــود.برای پذیرهنویســی چــه بایــد کرد؟

همچنیــن در اطالعیــه شــماره دو ایـن وزارتخانـه آمـده اسـت بانـک هـای ملـی، ســپه، مســکن، کشــاورزی، رفــاه کارگــران، ملــت، تجــارت، صــادرات و قــرض الحســنه مهــر ایــران بــه عنــوان بانــک هــای منتخــب از تاریــخ ۱۴ لغایــت ۳۱ اردیبهشــت مــاه، آمــاده پذیــره نویســی متقاضیــان خریــداری واحدهــای ســرمایه گــذاری صنــدوق ســرمایه گـذاری قابـل معاملـه (ETF )هسـتند. درواقـع متقاضیــان میتواننــد بــه صــورت غیــر حضــوری و بــا مراجعــه بــه درگاه بانکهــای مذکـور نسـبت بـه پذیرهنویسـی اقـدام کننـد. همـه از تخفیـف برخوردارند؟ویژگـی بـارز ایـن واگــذاری، بهــره منــدی کلیــه ایرانیــان، از تخفیــف ۲۰ درصــدی اســت. ســقف ســرمایه گـذاری هـر شـخص حقیقـی )هـر کـد ملـی(، ۲۰ میلیـون ریـال )دو میلیـون تومـان( تعییـن شــده اســت. پذیــره نویســی بــرای هــر فــرد دارای کـد ملـی امکانپذیـر اسـت و محدودیـت ســنی بــرای متقاضیــان وجــود نــدارد. پذیــره نویســی واحدهــای ایــن صنــدوق بــرای اشـخاص دارای کـد معامالتـی )کـد بورسـی( از طریــق کارگزاریهــای بــورس و ســامانههای آنالیــن معامالتــی و درگاه هــای غیرحضــوری و حضــوری بانــک هــای منتخــب و بــرای اشــخاص فاقــد کــد بورســی، از طریــق درگاه هــای غیرحضــوری و حضــوری بانــک هــای منتخــب صــورت مــی پذیــرد. شــروع پذیــره نویســی از ۱۴ اردیبهشــت و پایــان پذیــره نویسـی ۳۱ اردیبهشـت خواهـد بود.متقاضیـان بایــد توجــه داشــته باشــند کــه داشــتن کــد بورســی بــرای پذیــره نویســی الزامــی نیســت.

متقاضیــان بــرای انجــام معاملــه ایــن واحدهــا کـه از ۲ مـاه بـه بعـد از تخصیـص امـکان پذیـر اسـت، مـی تواننـد بـه تدریـج طـی مـاه هـای آینــده و در فرصــت مناســب نســبت بــه ثبــت نـام در سـامانه سـجام و دریافـت کـد بورسـی مطابــق رویــه هــای شــرکت ســپرده گــذاری مرکـزی و تسـویه وجـوه اقـدام کنند.کمـک بـه جـذب نقدینگـی و متعادلسـازی بـازاردر ایـن راسـتا یـک کارشـناس بـازار سـرمایه بـر ایـن بــاور اســت کــه اقتصــاد دانــان و کارشناســان بالـغ بـر ۲۵ سـال اسـت کـه مـی خواهنـد اصل ۴۴ قانـون اساسـی بـه طـور کامـل تحقـق پیـدا کنـد و تصـدی گـری دولـت بـه منظـور افزایش بهـرهوری و کارایـی در شـرکت هـا بـه حداقـل ممکــن برســد. ایــن موضــوع در حــال حاضــر بــا حجــوم نقدینگــی سرشــار بــه ســمت بــازار ســرمایه و بــورس مصــادف شــده و مســئوالن را بـه فکـر وا داشـته اسـت کـه از ایـن طریـق طـرف عرضـه در ایـن بـازار را نسـبت بـه طـرف تقاضــا متعــادل کننــد و بــه جــذب نقدینگــی کمــک میکند.فردیــن آقابزرگــی ، درمــورد واگــذاری ســهام شــرکت هــای دولتــی در بــورس اظهــار کــرد: ایــن اتفــاق بــا توجــه بــه شـرایط حـال حاضـر کـه تقاضـا بیـش از انـدازه اسـت کار بسـیار شایسـتهای بـوده و بـه جـذب نقدینگـی در بـورس کمـک میکنـد. بـر ایـن اســاس تشــکیل کــد یــا هلدینگهایــی ماننــد واگــذاری ســهام عدالــت، واگــذاری گروهــی سـهام شـرکت هـای دولتـی کـه چنـد شـرکت پاالیشـگاهی و فـوالدی هسـتند و تخصیـص بـه کـد ملـی اشـخاص مـی توانـد بخـش عمـده ای از نقدینگـی را جـذب کنـد. در واقـع بـا توجـه بــه محــور قــرار گرفتــن حجــوم نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه، یکــی از تدابیــر پیشــنهادی اولیــه شــورای عالــی بــورس و وزیــر اقتصــاد عرضــه ســهام شــرکتهای دولتــی بــود کــه گزینـه خوبـی اسـت و بـه اقتضـای شـرایط مـی توانــد کارایــی خوبــی داشــته باشــد.وی ادامــه داد: البتــه حجــم بــرآوردی از صنــدوق یکــم ETF کــه حــدودا ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان اسـت چنـدان قابـل توجـه نیسـت و بـا توجـه بـه تخفیفـی کـه اعمـال شـده و محدودیـت دو میلیـون تومانـی آزادی زیـادی هـم در اختیـار ســهامداران قــرار نــدارد.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید