صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
دوشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۰۲
کد خبر: 1780
گزارشگر: 99
۸۰۲
۰
۰
۳
صف هــای طویــل مــردم جهــت دریافــت کدهــای جدیــد معاملاتــی

پول های داغ در تنور بورس

ایــن روزهــا صف هــای طویــل مــردم جهــت دریافــت کدهــای جدیــد معاملاتــی و ورود بــه بــازار بــورس نشــان از هجــوم نقدینگــی به ســمت بــازار ســرمایه را دارد بــا ایــن تفــاوت کــه داســتان بــورس بــا داســتان ســایر بازارهــای مالــی ماننــد طـلـا و ارز و مســکن کامـلـا متفــاوت اســت.

همــه مــی دانیــم کــه بــازار ســرمایه روزهــای خــوب همــراه بــا رشــد شــاخص بــورس و افزایــش حجــم و ارزش معامــات را بــه کمــک نقدینگــی وارد شــده بــه ایــن بــازار و همچنیــن بــه لطــف رکــود حاکــم بــر ســایر بازارهــا ســپری می کنــد و از طرفــی پــول همیشــه بــه ســمت و ســوی بــازاری مــی رود کــه بیشــترین ســود را نصیــب خـود کنـد امـا بایـد بـه ایـن مسـاله توجـه داشـته باشـیم کـه ادامـه ایـن رونـد ممکــن اســت عواقــب نامناســبی بــرای ســرمایه گذاران غیرحرفــ های و تــازه وارد داشته باشد .

متاسـفانه ایـن روزهـا رویـای کسـب سـود حداکثـری در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـه خصـوص در میـان سـهامداران تـازه وارد بورسـی بسـیار روتیـن شـده اسـت و ایــن در حالــی اســت کــه کــه بســیاری از آنهــا تحلیــل جامعــی از وضعیــت بازارهــا ندارنــد و تنهــا نگرانــی کــه در ایــن شــرایط وجــود دارد ایــن اســت کــه مـی بایسـت نگـران ورود مسـتقیم مـردم بـه بـازار بـورس از طریـق کـد بورسـی مســتقیم و بــا خریــد عرضــه هــای اولیــه کــه بــه صــورت مســتقیم بــه مــردم بـه فـروش مـی رسـد بـود چـرا کـه ایـن شـرایط باعـث مـی شـود مردمـی کـه آشــنایی کافــی بــا بــورس و قوانیــن آن ندارنــد و صرفــا تحــت تأثیــر اخبــار و شـرایط روز کشـور وارد بـازار سـرمایه مـی شـوند جـز بازنـده هـای واقعـی ایـن بـازار باشـند بـه ایـن دلیـل کـه بـازار سـرمایه یـک بـازار حرفـه ای و تخصصـی اسـت و افـراد بـرای ورود بـه آن نیـاز بـه یـک قیـم هماننـد کارگـزاری ها دارنـد و نکتــه دیگــری کــه بســیار حایــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه اگــر بــازار در وضعیــت کنونــی کــه رشــد خوبــی داشــته اســت بــه هــر دلیلــی دچــار افــت شــود هجــوم ســرمایه گــذاران بــرای فــروش ســهام چطــور کنتــرل خواهد شد؟

و آخـر اینکـه بهتـر اسـت سـازمان بـورس بـه جـای توسـعه کـد بورسـی مسـتقیم و کــد آنلایــن بورســی، کــد ســبد بورســی را توســعه دهــد بــه ایــن دلیــل کــه درشـرایط فعلـی سـبدگردان ها و صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری بـه دلیـل حجـم بــالا قــادر بــه پاســخگویی ایــن قضیــه نیســتند و دلیــل آن ایــن اســت کــه در سـال هـای اخیـر شـرکت هـای سـبدگردان بـه انـدازه کافـی توسـعه پیـدا نکـرده انـد بنابرایـن مهـم تریـن موضـوع بـازار سـرمایه ایـن اسـت کـه کدهـای سـبد بورسـی و کدهـای سـبدگردانی احیـا شـوند و زمینـه ای فراهـم شـود کـه مـردم بــه صــورت حرفــه ای و مدیریــت شــده و مطمئــن وارد بــازار بــورس شــوند . فرامــوش نکنیــم کــه قبــل از ســه شــنبه ســیاه و ســقوط وال اســتریت؛ روزی یکــی از ســرمایه گذاران در کنــار خیابــان کفشــش را بــه نوجوانــی می دهــد تــا »واکـس» بزنـد و بـه ایـن بهانـه کمکـی بـه او کنـد. حیـن کار از او دربـاره اوضـاع و احوالــش می پرســد و نوجــوان پاســخ می دهــد کــه تمــام پــس انــدازش را در بــورس ســرمایه گــذاری کــرده. فــرد ســرمایه گــذار بلافاصلــه بــه تــالار بــورس برمی گــردد و تمامــی ســهام خــود را می فروشــد.«

شیرین نوری
اخبار مرتبط
شهرام جزایری : چنانچه به هر دلیلی یک بار دیگر اقبال مردم به بورس فراهم شود ومنابع مالی سرگردان مجدداْ به شرکتهای زیان‌ده دولتی و یا وابسته سرازیر گردد، فاتحه اقتصاد بیمار برای یک مرگ فراگیر و همیشگی خوانده شده است!
دوشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۹:۳۴
فــروش باقیمانــده ســهام دولــت در بانک هــای تجــارت، ملــت، صــادرات و بیمه هــای اتکایــی امیــن و البــرز در قالــب واحدهــای ســرمایه گـذاری صنـدوق سـرمایه گـذاری قابـل معاملـه (ETF )از امــروز آغــاز مــی شــود. اتفاقــی کــه بسـیاری از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه بـه جــذب نقدینگــی کمــک بســیاری میکنــد.
یکشنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۳۵
دژپسند: عرضه سهام شرکتهای دولتی قابل خرید و فروش است
یکشنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۴
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید