صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی
دوشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۱۸
کد خبر: 1782
گزارشگر: 99
۵۸۱
۰
۰
۲
پیشرفت بازی های کامپیوتری

بررسی درآمد صنعت بازی در جهان

کدام مناطق جهان بیشتر از بازی های کامپیوتری استفاده می کنند؟

صنعـت بـازی در سراسـر جهـان بــه ســرعت در حــال گســترش اســت کــه دلیــل آن امــروزه تنهــا در خانــه مانــدن مــردم بــه واســطه شــیوع ویــروس کرونــا نیســت. صنعــت بــازی در ســال ۲۰۱۹ ،حــدود ۱۵۰میلیــارد دلار درآمــد بــه خــود اختصــاص داد کــه بیشــترین میــزان آن در منطقــه آسیا-اقیانوســیه حاصــل شــد.به گــزارش سیانبیســی اینترنشـنال، صنعـت بازی هـا در حـال شـکوفایی اسـت و بایـد گفـت کــه تنهــا دلیــل آن قرنطینــه بــودن مــردم سراســر جهــان نیســت. پیشبینــی شــد بــازار جهانــی بــازی در ســال 2019 ،بــا 2.7درصــد افزایـش نسـبت بـه سـال 2018 ،8.148میلیـارد دلار درآمـد داشـته باشــد.

جالــب توجــه اســت کــه تقریبــا نیمــی از درآمــد ســال 2019 ، در منطقــه آسیا-اقیانوســیه ایجــاد شــد.انتظار مــی رود مجمــوع درآمـد ایـن صنعـت تـا سـال 2022 ،بـه 6.189میلیـارد دلار افزایـش یابــد. ایــن رشــد بــا افزایــش بازی هــای موبایلــی از جملــه تبلت هــا انجـام می شـود کـه تقریبـا نیمـی از بـازار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.گفتنی اسـت کـه ایـن رشـد، بازیکنـان اصلـی عرصـه فنـاوری را بــه خــود جلــب کــرده اســت.

شــرکت گــوگل در ســال گذشــته از یــک ســرویس بــازی ابــری بــه نــام Stadia رونمایــی کــرد، در حالــی کــه سامســونگ بــا یــک شــرکت فرعــی ســازنده بــازی فنالنــدی بــه نــام Rovio بــرای ســاخت ســرویس مشــابه همــکاری کــرد.در نمودارهــای ارائــه شــده، پیشبینــی میــزان درآمــد بــازار جهانــی بـازی تـا سـال 2022 و همچنیـن مناطقـی کـه درآمـد بیشـتری را از بازی هــای کامپیوتــری کســب می کننــد، مشــاهده می کنیــد.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید