صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
دوشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۳۴
کد خبر: 1784
گزارشگر: 99
۳۰۶
۰
۰
۰
سخنگوی دولت؛

«تومان» می آید و مردم دگرباره صاحب «قران» می شوند!

سخنگوی دولت در توئیتی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح چهار صفر از پول ملی در مجلس نوشت: حذف چهارصفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است. علی ربیعی بامداد امروز در توئیتی از بررسی لایحه اصلاح چهار صفر از پول ملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

او نوشـت: «فـردا در مجلـس، بـرای اصـلاح چهارصفـر از پـول ملـی بحــث می شــود. مــردم بــه تومــان صحبــت و مراکـز رسـمی بـه ریـال ثبـت مـی کننـد. حتی تومــان می نویســیم و تومــن می گوییــم.» وی افـزود: «حـذف چهارصفـر یـک کار لازم بـرای سـاده کـردن روابـط مالـی اسـت.» بـر اسـاس دســتور کار اعــلام شــده، در جلســه علنــی امــروز- دوشــنبه- مجلــس شــورای اســامی گـزارش کمیسـیون اقتصـادی در مـورد لایحـه یــک فوریتــی اصــاح قانــون پولــی و بانکــی کشــور بررســی می شــود.نمایندگان مجلــس شــورای اســامی همچنیــن در جلســه علنــی امــروز لایحــه مناطــق آزاد تجــاری- صنعتــی ســرخس، دوغــارون و مازنــدران، طــرح استفســاریه تبصــره بنــد (الــف) مــاده (۱۰۳ ) قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، گــزارش کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی در مــورد لایحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون مشــترک ایمنــی مدیریــت ســوخت مصرفشــده و ایمنــی مدیریــت پســماند پرتــوزا، طــرح یــک فوریتــی استفســاریه تبصــره(10)مــاده(17) قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی معلمیــن حق التدریســی و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی در وزارت آمــوزش و پــرورش را بررســی میکنند.الیحــه توســعه محــدوده منطقـه آزاد تجـاری- صنعتـی انزلـی، گـزارش کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری در مـورد موضـوع پذیـرش و نحـوه جـذب حسـین فریــدون بــرای تحصیــل در مقطــع دکتــری، گــزارش کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی و نظــارت بــر اجــرای اصــل(۴۴ )قانــون اساسـی در مـورد درآمدزایـی و خصوصی سـازی باشــگاه های ورزشــی و بررســی تقاضــای عــده ای از نماینــدگان مجلــس شــورای اسلــامی در مــورد رســیدگی بــه لایحــه مشــارکت عمومــی و خصوصــی طبــق اصــل هشــتاد و پنجـم(۸۵ )قانـون اساسـی هـم در دسـتور کار امـروز جلسـه علنـی مجلـس شـورای اسـلامی قرار دارد.

اخبار مرتبط
رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی و عملیاتی برای حل ۵ مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند.
دوشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۱۴
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید