صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۰
کد خبر: 1785
گزارشگر: 99
۲۱۱
۰
۰
۱
انجام معاملات فوالد در بورس کالا به وقت ایران

رویه ابطال معاملات همچنان ادامه دارد

نتیجــه معامــلات محصــولات فــولادی در بــورس کالا بــه یــک معمــای بــزرگ تبدیــل شــده اســت. در حالــی کــه معامـلـات در بــورس کالا بــه وقــت ایــران انجــام می شــود، نتیجــه تأییدشــده و نهایــی معامــات توســط وزارت صمــت بــه وقــت آمریــکا اعــام می شــود!

امــروز چهارشــنبه ۱۰ اردیبهشــت تــا ایــن لحظــه (ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقــه صبــح) هنــوز نتیجــه کامــل معامـلـات مقاطــع طویــل فــولادی کــه روز گذشــته در بــورس کالا انجــام شــده، اعــام نشــده اســت! بــه گــزارش چیــان، سه شــنبه ۹ اردیبهشــت معامــات مقاطــع طویــل فــوالدی (میلگــرد و تیرآهــن)در قالــب ۱۳ نمــاد در بــورس کالا انجــام شــد. در حالــی برخــی کارگزاری هــا نتایــج معامـلـات انجــام شــده را تــا پیــش از ظهــر دیــروز اعـام کـرده بودنـد، امـا نتیجـه تأییدشـده و نهایـی معامـلات توسـط وزارت صمـت، تـا پاسـی از شـب اعــلام نشــد و حتــی هنــوز هــم نتیجــه معامــلات به صــورت کامــل اعـلـام نشــده و تنهــا نتیجــه تأییدشــده معامـلـات ۱۲ نمــاد از ۱۳ نمــاد مقاطــع طویــل فــولادی اعـلـام شــده اســت. مشــخص نیســت چــرا وزارت صمــت در اعلــام نتیجــه معامــلات تــا ایــن حــد تعلــل بــه خــرج می دهــد و حتــی تــا ســاعاتی پــس از تعطیلــی ادارات دولتــی نیــز نتیجــه معامـلـات محصــولات فــولادی در بــورس کالا اعـ ـام نمی شــود. ایــن بی انضباطــی در اعـ ـام نتیجــه معاملــات، بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه نیســت. هنر ابطال ادامه دارد... 

در معامــات روز گذشــته مقاطــع طویــل فــولادی بازهـم وزارت صمـت، عـادت خـود بـه ابطال بخشـی از معامــلات را تــرک نکــرد و به عنــوان مثــال، معاملـات سـبد میلگـرد مخلـوط بـا قیمـت بالاتـر از ۵۲۵۰ تومـان را ابطـال کـرد. وزارت صمـت بـرای ابطــال معامــلات از ســه شــیوه اســتفاده میکنــد: یـا معامـلات را به صـورت کامـل در تمـام عرضه هـا ابطـال میکنـد (مثـل کاری کـه در یکشـنبه هفتـه جــاری بــا معامـلـات شــمش فــولادی کــرد؛ یــا معامـلات در برخـی نمادهـا را ابطـال می کنـد و در برخــی دیگــر را تأییــد می کنــد )مثــل کاری کــه در روز شــنبه هفتــه جــاری بــا معاملــات مقاطــع طویــل فــولادی کــرد؛ یــا اینکــه معاملاتــی کــه بالاتــر از عــدد مشــخصی صــورت گرفته انــد را باطــل می کنــد. مثــل کاری کــه در روز سه شــنبه هفتـه جـاری بـا معامـلات مقاطـع طویـل فـولادی انجــام داد). هیچکــس نمی دانــد عــدد وزارت صمــت کــه معامــات بالاتــر از آن ابطــال می شــود از کجــا آمــده و مبنــای آن چیســت. آشــی کــه دســتپخت وزارت صمــت در معامــات محصــولات فــولادی در بــورس کالا اســت، بســیار شـور شـده اسـت.

هیـچ پاسـخگویی و شفاف سـازی نیـز از طـرف ایـن وزارتخانـه در مـورد دلایـل ابطـال معامـات یـا شـیوه تأییـد آنهـا صـورت نمی گیـرد و همـه چیـز در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. مشــخص نیســت ایــن آش می خواهــد تــا کجــا شــور شــود. چیــزی کــه مشــخص اســت، ایــن اسـت کـه تـداوم رویـه ابطـال معاملـات و سـرکوب قیمت هــا در بــورس کالا تنهــا نتیجــه اش التهــاب بیشــتر در بــازار فــولاد خواهــد بــود و ســود ایــن وضعیــت نیــز بــه جیــب دلالان و افــرادی مــی رود کــه منتظــر نشســته اند تــا بــا ایجــاد تقاضــای ســوداگرانه در بــورس کالا، ماهــی خــود را از آب گل آلـودی کـه در معامـلات محصـولات فـولادی در بــورس کالا ایجــاد شــده، بگیرنــد. بــا ایــن رویــه، آرامـش و ثبـات بـه بـازار فـولاد بازنخواهـد گشـت و تولیدکننـده و مصرفکننـده، بیشـترین آسـیب را خواهنــد دیــد. در جــدول زیر نتیجــه تأییدشــده معامـلـات مقاطــع طویــل فــولادی در روز گذشــته را ببینیــد: فهرســت عرضه هــای روز گذشــته را در جــدول زیر ببینیــد. همانطــور کــه می بینیــد، سرنوشـت معاملـات سـبد میلگـرد تولیـدی شـرکت صبــا فــولاد زاگــرس هنــوز بعــد از ۲۴ ســاعت مشــخص نیســت:

عکس 2
عکس 1

امیر وکیلیان
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید