سه شنبه / ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۲:۱۰
کد خبر: 1789
گزارشگر: 99
۱۲۰۴
۰
۰
۱
مدیرعامـل مرکـز ملـی شـماره گذاری کالا و خدمـات ایـران؛

چگونه از ورود کالاهای تقلبی به زنجیره تامین جلوگیری کنیم؟

مدیرعامـل مرکـز ملـی شـماره گذاری کالا و خدمـات ایـران بـه کارگیـری اسـتانداردهای GS۱ را راهـکاری بـرای جلوگیـری از ورود کالاهـای تقلبـی و جعلـی بـه زنجیـره تامیـن و تاییــد اصالــت کالا هــای تولیدکننــدگان عنــوان کــرد

 او گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت شفاف ســازی نحــوه توزیــع و مصــرف اقــام حفاظتــی و لــزوم تأمیــن ایــن اقــلام بــرای کلیــه متقاضیــان غیردانشــگاهی از قبیــل مؤسســات درمانــی در شــرایط فعلــی، دســتگاه های دولتــی، ارگان هــا، نهادهــا، دریافــت ایــن کــد از ســوی کارخانجــات تولیـدی توزیـع و فـروش اقـلام حفاظـت فـردی بـا همـکاری اداره تجهیـزات پزشـکی و سـازمان غـذا و دارو در حـال انجـام اسـت.

علیرضا ملکـی ، بـا بیـان اینکـه طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی هرسـال حـدود ۷۰۰ میلیـون نفـر، یعنـی یـک دهـم جمعیت جهــان، بــه دلیــل اســتفاده از مــواد غذایــی آلــوده بیمــار می شــوند و ۴۲۰ هــزار نفــر از آنهـا جـان خـود را از دسـت می دهنـد، اظهـار کـرد: برخـی از تأمیـن کننـدگان بـرای رســیدن بــه ســود بیشــتر بــا اســتفاده از مــواد خــام بــی کیفیــت و ارزان، محصــولات خطرنــا ک یــا نا امــن را روانــه بــازار می کننــد، بــه عنــوان مثــال می تــوان از ورود لبنیــات و فــرآورده هــای دامــی آلــوده بــه زنجیــره تامیــن نــام برد. بــه گفتــه وی بــه کارگیــری اســتانداردهای GS۱ راهــکاری بــرای جلوگیــری از ورود کالاهــای تقلبــی و جعلــی بــه زنجیـره تامیـن و تاییـد اصالـت کالا هـای تولیدکننـدگان اسـت.

بـرای ردیابـی کالا در ابتــدا بایــد کالا هــا در ایــن سیســتم شناســایی شــوند و شناســه قلــم کالایی تجــاری دریافـت کننـد تـا بتـوان کالا را در سیسـتم توزیـع مدیریـت کرد. مدیرعامـل مرکـز ملـی شـمارهگذاری کالا و خدمـات ایـران در ادامـه ثبـت و کنتـرل آمـار تولیـدی محصـولات بـه صـورت سیسـتمی، شناسـایی محصـولات در سـطح ملـی و بین المللی، شناسـایی تامیــن کننــدگان کالا ، شناســایی بازارهــای هــدف جدیــد، ایجــاد قابلیــت ردیابــی و رهگیـری کالا ، انجـام تبـادل اطلاعـات در کوتاه تریـن زمـان ممکـن، جلوگیـری از ورود محصـولات بی کیفیـت بـه زنجیـره تامیـن، محافظـت از برنـد تولیدکننـدگان، تاییـد اصالـت محصـولات، مدیریـت سیسـتمی اطلاعـات، گسـترش و معرفـی محصـولات در بازارهـای جهانـی، و شناسـایی تامیـن کننـدگان جدیـد را از مزایـای اسـتفاده از ایـن سیســتم یکپارچــه بــرای تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان عنــوان کــرد.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید