شنبه / ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۱۱
کد خبر: 1827
گزارشگر: 99
۶۹۰
۳
۰
۲
رییـس شـورای تامیـن دام کشـور

اوضاع دامداران خیلی بد است

رییـس شـورای تامیـن دام کشـور از افزایـش ۸۰۰ کیلوگرمــی وزن دام هــای ســنگین بــه دلیــل ازدیــاد و انباشـت خبـر داد

منصــور پوریــانگفـت: صنعـت دامپـروری از سـال گذشـته تاکنـون بـه دلیـل مـازاد دام سـنگین ضـرر و زیـان سـنگینی را متحمـل شـده اسـت. «منصــور پوریــان» روز شــنبه افــزود: ســال گذشــته دامــداران و دامپــروران بــا مشــکل مــازاد تولیــد روبــرو بودنــد کــه انتظــار می رفــت بــا افزایــش مصــرف در پایــان ســال ۹۸ و ابتــدای ســال ۹۹ و تدابیــر دولــت بــرای صــادرات دام زنــده و خریــد تضمینــی گوشــت قرمــز ایــن مشــکل تاحــدودی برطــرف شــود. وی اظهــار داشــت: امــا بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز خریـد و فـروش، طباخـی هـا، رسـتوران هـا، تالارهـا و هتـل هــا مصــرف بــه شــدت کاهــش یافــت و ضــرر دامــداران و دامپــروران جبــران نشــد. وی اضافــه کــرد: طبــق گــزارش هــای مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت دام ســبک کشــور ۶۵ میلیــون راس در فصــل زمسـتان اسـت کـه بـا زایـش هـای بهـاری ایـن جمعیـت بـه ۷۵ میلیــون راس مــی رســد کــه ایــن امــر در انباشــت دام ســنگین تاثیرگــذار اســت. رییــس شــورای تامیــن دام کشــور تصریــح کــرد: اکنــون در فصــل بهــار بــا زایــش هــای جدیــد گوســفند، بــز، گوســاله و حتـی گاومیـش روبـرو هسـتیم کـه ایـن بـر حجـم انباشـتگی دام مــی افزایــد.

پوریــان وزن متعــادل بــرای دام ســنگین را نزدیــک ۴۰۰ کیلوگــرم عنــوان کــرد و گفــت: چنانچــه وزن دام ســنگین افزایــش یابــد، عــاوه بــر کاهــش کیفیــت گوشــت و افزایــش وزن اســتخوان، هزینــه هــای تولیــد از جملــه خــوراک دام هـم رونـد صعـودی پیـدا مـی کنـد کـه بـرای تولیدکننـدگان نگــران کننــده اســت. وی اضافــه کــرد: همچنیــن افزایــش وزن دام ســنگین عــاوه براینکــه میــزان اســتخوان و چربــی را افزایــش مــی دهــد، موجــب کاهــش حجــم گوشــت مــی شــود. رییــس شــورای تامیــن دام کشــور افــزود: طبــق گــزارش هــای اســتان هــا اکنــون بخــش عمــده جمعیــت دام ســنگین کشــور دارای وزن بــاالی ۸۰۰ کیلوگــرم هســتند کــه چنــدان بــازار پســند نیســت. وی ادامـه داد: تولیدکننـدگان اکنـون بـا معضـل جـدی مـازاد دام ســنگین روبــرو هســتند و ادامــه ایــن رونــد مــی توانــد تولیــد گوشــت قرمــز امســال را بــا مخاطراتــی روبــرو کنــد. پوریـان خاطرنشـان کـرد: ایـن درحالیسـت کـه در مـاه هـای پایانــی ســال ۹۸ معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور دام بــرای جلوگیــری از ضــرر دامــداران و دامپــروران و اســتمرار تولیـد گوشـت قرمـز بـرای سـال ۹۹ ،مجموعـهای متشـکل از جلوگیـری از واردات گوشـت قرمـز، صـادرات محـدود دام زنـده سـنگین و خریـد تضمینـی گوشـت قرمـز را بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پیشـنهاد داده بـود.

محمدرضاسواعدی
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
0
0
0

سلام خواهشا کاری بکنید برا دامدارا خیلی ضررکردیم فعلا ۱۵۰ میلیون تومن تاحالا ضررکردم

کمال
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
0
0
0

دولت انقدر بیخیال نوبره والا . آمار دستتونه مشکل فقط با صادرات حل میشه .چرا دست دست میکنید؟

ع
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
5
0
0

نه اجازه صادرات میدین نه جلوی واردات رو میگیرید نه خرید تضمینی میکنید. . دامپروری نباشه مهم نیست مهم اینه اگر صنعت دامپروری بخوابه چقدر بیکار زیاد میشه.


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید