صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۱۱
کد خبر: 1827
گزارشگر: 99
۱۵۶۹۱
۱۱
۰
۱۷
رییـس شـورای تامیـن دام کشـور

اوضاع دامداران خیلی بد است

رییـس شـورای تامیـن دام کشـور از افزایـش ۸۰۰ کیلوگرمــی وزن دام هــای ســنگین بــه دلیــل ازدیــاد و انباشـت خبـر داد

منصــور پوریــانگفـت: صنعـت دامپـروری از سـال گذشـته تاکنـون بـه دلیـل مـازاد دام سـنگین ضـرر و زیـان سـنگینی را متحمـل شـده اسـت. «منصــور پوریــان» روز شــنبه افــزود: ســال گذشــته دامــداران و دامپــروران بــا مشــکل مــازاد تولیــد روبــرو بودنــد کــه انتظــار می رفــت بــا افزایــش مصــرف در پایــان ســال ۹۸ و ابتــدای ســال ۹۹ و تدابیــر دولــت بــرای صــادرات دام زنــده و خریــد تضمینــی گوشــت قرمــز ایــن مشــکل تاحــدودی برطــرف شــود. وی اظهــار داشــت: امــا بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز خریـد و فـروش، طباخـی هـا، رسـتوران هـا، تالارهـا و هتـل هــا مصــرف بــه شــدت کاهــش یافــت و ضــرر دامــداران و دامپــروران جبــران نشــد. وی اضافــه کــرد: طبــق گــزارش هــای مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت دام ســبک کشــور ۶۵ میلیــون راس در فصــل زمسـتان اسـت کـه بـا زایـش هـای بهـاری ایـن جمعیـت بـه ۷۵ میلیــون راس مــی رســد کــه ایــن امــر در انباشــت دام ســنگین تاثیرگــذار اســت. رییــس شــورای تامیــن دام کشــور تصریــح کــرد: اکنــون در فصــل بهــار بــا زایــش هــای جدیــد گوســفند، بــز، گوســاله و حتـی گاومیـش روبـرو هسـتیم کـه ایـن بـر حجـم انباشـتگی دام مــی افزایــد.

پوریــان وزن متعــادل بــرای دام ســنگین را نزدیــک ۴۰۰ کیلوگــرم عنــوان کــرد و گفــت: چنانچــه وزن دام ســنگین افزایــش یابــد، عــاوه بــر کاهــش کیفیــت گوشــت و افزایــش وزن اســتخوان، هزینــه هــای تولیــد از جملــه خــوراک دام هـم رونـد صعـودی پیـدا مـی کنـد کـه بـرای تولیدکننـدگان نگــران کننــده اســت. وی اضافــه کــرد: همچنیــن افزایــش وزن دام ســنگین عــاوه براینکــه میــزان اســتخوان و چربــی را افزایــش مــی دهــد، موجــب کاهــش حجــم گوشــت مــی شــود. رییــس شــورای تامیــن دام کشــور افــزود: طبــق گــزارش هــای اســتان هــا اکنــون بخــش عمــده جمعیــت دام ســنگین کشــور دارای وزن بــاالی ۸۰۰ کیلوگــرم هســتند کــه چنــدان بــازار پســند نیســت. وی ادامـه داد: تولیدکننـدگان اکنـون بـا معضـل جـدی مـازاد دام ســنگین روبــرو هســتند و ادامــه ایــن رونــد مــی توانــد تولیــد گوشــت قرمــز امســال را بــا مخاطراتــی روبــرو کنــد. پوریـان خاطرنشـان کـرد: ایـن درحالیسـت کـه در مـاه هـای پایانــی ســال ۹۸ معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور دام بــرای جلوگیــری از ضــرر دامــداران و دامپــروران و اســتمرار تولیـد گوشـت قرمـز بـرای سـال ۹۹ ،مجموعـهای متشـکل از جلوگیـری از واردات گوشـت قرمـز، صـادرات محـدود دام زنـده سـنگین و خریـد تضمینـی گوشـت قرمـز را بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پیشـنهاد داده بـود.

آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
محمدرضاسواعدی
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
0
0
0

سلام خواهشا کاری بکنید برا دامدارا خیلی ضررکردیم فعلا ۱۵۰ میلیون تومن تاحالا ضررکردم

کمال
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
0
0
0

دولت انقدر بیخیال نوبره والا . آمار دستتونه مشکل فقط با صادرات حل میشه .چرا دست دست میکنید؟

ع
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
5
0
0

نه اجازه صادرات میدین نه جلوی واردات رو میگیرید نه خرید تضمینی میکنید. . دامپروری نباشه مهم نیست مهم اینه اگر صنعت دامپروری بخوابه چقدر بیکار زیاد میشه.

Ali
۱۳۹۹/۰۴/۰۴
0
0
0

آقابلدنیستین چراپت مدریت رو اشغال میکنین؟حالابه بهانه حمایت ازمصرف کننده داخل نمیشه که پدر همه دامداران کشورو دربیارین؟خودتون روزدین به کوچا علی چپ؟اونقدرصبن هستم دوست دارم وزارت صمت روبه آتیش بکشم تخم مرغ۲برابرشدکسی بفکرحمایت نیفتادفقط گوشت بایدنرخ آشغال وضایعات خریداری بشه شماخدارونمیپرستین؟بعدازفروش این گاوا میخوام سم بخورم خودکشی کنم

جواد
۱۳۹۹/۰۴/۲۷
0
0
0

ما رفتیم ماشینمونو فروختیم واس خریدن گاو..الان هر ماه قیمت سپوس داره میره بالا و اخر حساب میکنیم داریم از جیب میدم دیگه خسته شدم..کلن تو ایران فقط مرگ خوبه..خدا لعنت کنه باعث بانی رو که بدبخت کردین کشاورزا رو

حسین
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
5
0
0

من کل داراییم 100میلیون بود وبهار 98گوسفندخریدم همون پول خودمم شاید دستم رونگیره البته اون موقع پراید42بود حالاشده 88میلیون آقایان مسئول مابایدچیکارکنیم

علی
۱۳۹۹/۰۶/۲۴
0
0
0

همه چی چندبرابر گرون شد بجز گوسفند که به نصف کاهش یافت دامداری سخت ترین شغل و کم درامدترین شغله ما روستایی ها که فقط چندتا گوسفند داریم چطور زندگی کنیم با این کاهش شدید قیمت گوشت گوسفند جو شده سه هزار کنسانتره شده 3هزار واقعا دیگه گوسفند داری فایده نداره کارگری بهتره تا گوسفند داری کسکش ها گریم گرفته آخه مگه وجدان ندارین کیلویی 35 هزارتومن پول علوفش هم درنمیاد اونوقت توبا تر میفروشن 120 هزار اگه نصف گوشت خالص هم حساب کنیم باید دام زنده کیلویی 60 هزار باشه نه 35 هزار

علی
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
0
0
0

دامپروران به شدت در ضرر بسیار سنگین هستند چون جو 5000 هزار تومان هر کیلو وکنسانتره همین قیمت وکاه 2500 تومان یونجه 3000 تومان دارو 20 برابر قیمتش بالا رفته اب برق/ گاز مصرفی/ هزینه نگهداری وتلفات بدلیل بیمار های مختلف موجب برشکستگی کامل دامپروران شده است اگر قیمت پایین باشد دیگری کسی ادامه کار نمی دهد لذا بیکاری /کاهش گوشت قرمز دراینده/ گرایش این افراد به مشاغل غیر تولید مثل دلار/ طلا / دلالی ماشین وغیره که نشانه خوبی برای جامعه نیست پس هر چه سریعتر تصمیمات درست گرفته شودباتشکر از کسانیکه بفکر م

محمد
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
0
0
1

علاوه بره قیمتهای نهاده های دامی چند برابر شده قیمت دارو به طرز وحشتانکی قریب به شاید ده برابر شده علاوه بر هزینه های سنگین به صورت طبیعی تلفات سالیانه هم برای دامداران جزو روال طبیعی دامداری است. خدا به داد دامداران و گوسفنداران برسد. کمردامداران شکسته اس و نیاز به افزایش قیمت دارند

آریا
۱۳۹۹/۱۱/۱۵
0
0
1

باسلام خدمت تک تک دوستان دامدارهمگی ورشکسته .اینا سه ساله جلوی صادرات دام زنده روگرفتن خواستن اینجوری جلوی گرون شدن گوشت قرمزروبگیرن که همچنان گوشت درقصابیا به نرخ صدوبیست هزارتومان عرضه میشه ..واقعا چرا باید قیمت یه میش پیرقصابی بیست پنج هزارتومان قیمت بخوره وبه قیمت صدوبیست به ملت بفروشن .عزیزان این بازار الان به نفع خیلیا هستش بخیالتون دلال کیه خودشون دلالن دیگه اگه بخوان جلوی صادرات روبازکنن دیگه چجوری نجومی سودکنن .. من خودم به شخصه تایه ماه دیگه اگه گرون نشه کل گوسفندارو میفروشم ..


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید