صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۳۰
کد خبر: 1831
گزارشگر: 99
۳۷۲
۲
۰
۶
محدودیت صادرات فولاد

نگاهی هوشمندانه به مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار و ایجاد محدودیت صادرات فولاد

در گرماگـرم رخدادهایـی کـه ایـن روزهـا عمدتـا اسـت، ایجـاد بـاب سـخن امـری اسـت بـس دشـوار زیـرا از یـک سـو بـا دوسـتانی مواجـه هسـتیم کـه قـادر نیسـتند راسـتی هـا را بـه درسـتی در یابنـد و از سـوی دیگـر هـر روز بـا تصمیـم هـای غیـر کارشناسـی، عجولانـه و نابخردانـه ای مواجـه مـی شـویم کـه بعضـا بسـیار حیـرت آور اسـت

در سـال های گذشـته هـر گاه سـند ۱۴۰۴ را مـورد تحلیـل و ارزیابـی قـرار مـی دادم سـیر صعـودی که در رونـق صنعـت فـولاد در پیـش گرفتـه بودیـم بـه عنـوان یکـی از روشـن تریـن چشـم اندازهـای اقتصـادی مـورد تاکیـد قـرار مـیدادم و برخـورداری از جایـگاه اول تولیـد و صـادرات در خاورمیانـه و امیـدواری بـه رسیـدن جایگـاه هفتـم در جهـان همــاره مـورد تحسـینم بوده اسـت و اکنـون کـه برای رسیدن به این چشــمانداز باید بـا سـرمایه گذاری در فراهـم کـردن زیرسـاخت ها، احـداث کارخانه هــا، توســعه شــبکه ریلــی کشــور و بهینه ســازی مصــرف انــرژی کارهــای عظیمــی انجــام ً مجـاز بـه صـادرات ۲۵ درصـد دهیـم دولـت تولیدکننـدگان فـولاد را ملـزم کـرده اسـت کـه صرفـا از مقاطـع طویلـی خـود هسـتند.

در روزهایـی کـه کاهـش شـدید قیمـت نفـت و بحـران کرونـا اقتصـاد کشـور را در وضعیـت ناخوشـی قـرار داده ارزهـای حاصـل از صـادرات غیرنفتـی می توانـد برخـی از نیازهـای کشـور را تامیـن نمایـد. امـا متاسـفانه دولـت بـا مانـع تراشـی اخیـر خـود بـرای صنعـت فـولاد نوعـی واکنـش معکـوس در مقابلـه بـا سیاسـت اصولـی جهـش تولیـد نشـان داده اسـت. در روزهایــی کــه بــا حجــم وســیعی بیــکاری در کشــور مواجــه هســتیم و صنعــت فــوالد کــه مــی توانسـت بـه ازاء هـر یـک میلیـون تـن تولیـد بـرای ۲ هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم ایجـاد اشـتغال نمایــد و بــا صنایــع بالادســتی آن کــه شــامل اســتخراج و بهــره بــرداری معــادن ســنگ آهــن بــه کنسـتانتره و گندلـه و آهـن اسـفنجی و پاییـن دسـت آن کـه بخـش هـای آهـن آلات سـاختمانی، لولـه و پروفیـل، سـیالات و بسـته بنـدی را شـامل مـی شـود و مـی توانـد بـرای هـزاران نفـر دیگـر ایجـاد اشـتغال نمایـد و موجـب جهـش تولیـد در معـادن بـالا دسـت شـود، متاسـفانه دولـت در یـک تصمیـم اشـتباه ایـن صنعـت را دچـاره مخاطـره کـرد.

در روزهایـی کـه مـا شـاهد تـاش کشـورهای رقیـب منطقـه هایی از جملـه عربسـتان، امـارات و قطـر بـرای افزایـش سـهم خـود در بـازار صـادرات هسـتند و کشـورهای رقیـب دیگـری از قبیـل روسـیه، برزیــل و ژاپــن کــه از تکنولــوژی مــدرن تــری برخوردارنــد و بــه ســمت تولیــد فـولاد بــا کیفیــت بهتــر و وزن کمتــر و حتــی تولیداتــی نظیــر نانــو لولــه هــای کربنــی بــه عنــوان جایگزیــن بــرای فـولاد مــی رونــد، وزارت صمــت کــه انصافــا تــا بــه حــال تلاشــی بــرای ایجــاد بــازار و شــکوفایی صــادرات نداشــته اســت، بــا مصوبــه اخیــر تنظیــم بــازار فرصــت را بــرای حضــور پررنــگ تــر رقبــا در بازارهـای صادراتـی فـولاد و تخطئـه کـردن و آسـیب رسـاندن بـه صنعـت فـوالد کشـور فراهـم نموده است.

حــال اگــر فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه دولــت بــرای خــروج بخــش ســاخت و ســاز از رکــود و همچنیـن اجـرای طـرح هـای مسـکن مهـر، بازآفرینـی شـهری و طـرح اقـدام ملـی، برنامـه هایـی را در قالـب بودجـه سـال ۱۳۹۹ در دسـتور کار قـرار داده باشـد و بخواهـد بـازار مصـرف داخلـی را بـرای تولیــد کننــدگان فـولاد رونــق دهــد و بــا همیــن منظــور محدودیــت صــادرات فـولاد را در جلســه اخیـر کارگـروه تنظیـم بـازار مصـوب کـرده باشـد بایـد بـه حـال ایـن تصمیـم سـازان تاسـف خـورد، زیــرا ایــن مصوبــه نــه تنهــا مغایــرت کامــل بــا ســند چشــم انــداز ۱۴۰۴ دارد و بــا اصــول اقتصــاد مقاومتـی و اسـتراتژی جهـش تولیـد در تضـاد کامـل اسـت بلکـه بیانگـر ایـن اسـت کـه ایـن تصمیـم ســازان هیــچ گونــه آشــنایی بــا توانمنــدی هــا، میــزان تولیــد و مصــرف فـولاد در کشــور، میــزان ذخائـر معـادن سـنگ آهـن و زغال سـنگ و مزیـت هـا و فرصـت هـای بـازار صادراتـی فـولاد ندارنـد. در پایـان تاکیـد مـی کنـم اگـر نگاهـی هوشـمندانه بـه مصوبـه اخیـر کارگـروه تنظیـم بـازار بیندازیم، در مـی یابیـم کـه ایـن یـک تصمیـم صـرف اقتصـادی بـرای تنظیـم بـازار نیسـت کـه محـل گفتگوی موافقیـن و مخالفیـن باشـد بلکـه شایسـته اسـت نهـاد هـای نظارتـی و حتـی امنیتـی چگونگـی ایـن تصمیـم سـازی را مـورد بررسـی قـرار دهنـد و مابقـی ماجـرا را در البـای گـزارش هـای تحقیـق و تفحـص هـا آنهـا بشـنویم
-چهره ماندگار سه دهه مقاومت با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام

صادق خانی علی اکبری
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
راشد ملک پور
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
5
0
0

با سلام خدمت همه دوستان عزیز کاملا آقای خانی درست می گویند واقعا اگر مانع تراشی خود دولت و دست اندر کاران دولتی نباشد مردم خود بهتر به داد مملکت خواهند رسید از جمله این که موانع گمرکی و بخشنامه های مختلف دست صادر کننده را بسته است هیچ وقت نمی خواهند حال تولید کننده و کارخانجات ما خوب باشه تا فقط از طریق نورچشمی های خودشان قادر به صادرات محصولات فولاد باشند

سجاد
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
5
0
0

مطالب تحلیلی جناب آقای دکتر صادق خانی علی اکبری کاملا اصولی و نگاه ایشان به مسائل روز اقتصادی مرجع قابل اعتمادی است.


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید