صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
یکشنبه / ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۳:۴۴
کد خبر: 1836
گزارشگر: 99
۴۵۱
۰
۰
۱
علی ربیعی:

نیازی به میانجیگر نیست/آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم

سـخنگوی دولـت می گویـد: مـا اعـلام کردیـم کـه بــدون هیــچ پیــش شــرطی آمادگــی تبــادل بــرای همـه زندانیـان و گفتگـو برای ایـن آزادی وجـود دارد امـا آمریـکا اسـت کـه تاکنـون از پاسـخ خـودداری کـرده است.

شـیوع ویـروس کرونـا ظاهـرا بر سیاسـت ورزی برخـی سیاسـیون و سیاسـت خارجی کشـورها تاثیرگـذار بـوده اسـت. شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه ایـن روزهـا اخبـار ضـد و نقیضـی دربـاره تبـادل زندانـی میـان ایـران و آمریـکا بـه گـوش مـی رسـد. هرچنـد بحـث تبـادل زندانـی میـان ایـران و آمریـکا موضـوع تـازه ای نیسـت و در سـال هـای گذشـته و در برهه هـای مختلـف زمزمـه هـای آن مطـرح بـوده امـا شـیوع کرونـا ظاهـرا جدیت هـا را بـرای پیگیـری ایــن موضــوع بیشــتر کــرده اســت. همانطــور کــه سـخنگوی دولـت بـر ایـن مسـئله صحـه می گـذارد و می گویــد: آمریــکا نســبت بــه گذشــته آمادگــی بیشـتری بـرای خاتمـه دادن بـه ایـن موضـوع دارد.

روزنامــه آمریکایــی نیویــورک تایمــز هــم چنــد روز پیــش در گزارشــی مدعــی شــد کــه واشــنگتن و تهــران بــرای تبــادل یــک کهنــه ســرباز نیــروی دریایـی آمریـکا بـا یـک پزشـک ایرانی-آمریکایـی در حـال مذاکـره هسـتند.اما چنـد و چـون ایـن موضوع را از علـی ربیعـی، سـخنگوی دولـت پیگیـر شـدیم و او رسـما اعـام کـرد کـه ایـران بـرای تبـادل همـه زندانیـان ایرانـی و آمریکایـی آمادگـی دارد و نیـازی بـه میانجیگـری در ایـن رابطـه نیسـت. البتـه ربیعی گفـت کـه طـرف آمریکایـی هنـوز در ایـن خصـوص اعــام نظــر نکــرده اســت.علی ربیعــی در توضیــح ایــن مســئله، گفــت: مــا از مــدت هــا پیــش اعــام کردیــم کــه بــرای تبــادل همــه زندانیــان ایرانــی و آمریکایـی آمادگـی داریـم و وزیـر خارجـه کشـورمان ایــن موضــوع را بــه صراحــت اعــام کرد.آمریــکا هنـوز پاسـخ نـداده اسـت-وی ادامـه داد: مـا اعـلام کردیــم کــه بــدون هیــچ پیــش شــرطی آمادگــی تبــادل بــرای همــه زندانیــان و گفتگــو بــرای ایــن آزادی وجـود دارد امـا آمریـکا اسـت کـه تاکنـون از پاسـخ خـودداری کـرده و امیدواریـم کـه در شـرایط شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ کــه جــان شــهروندان ایرانـی را در زنـدان هـای آمریـکا تهدیـد مـی کنـد، دولــت آمریــکا ســرانجام مراقبــت از جــان انســان هـا را بـه سیاسـت ترجیـح دهـد و بـه ایـن مسـیر برگردد.شـهروندان ایرانـی در زنـدان هـای آمریـکا در شـرایط مطلوبـی نیستند-سـخنگوی دولـت خاطـر نشــان کــرد:

همیــن جــا هــم اعـلـام مــی کنیــم کــه مــا دولــت آمریــکا را مســئول جــان و سـلـامت همـه شـهروندان ایرانـی مـی دانیـم کـه از خانـواده هــای خــود دور هســتند. در عیــن حــال اطلاعاتــی داریـم کـه شـهروندان ایرانـی در زندان هـای آمریـکا در شـرایط مطلوبـی نیسـتند و بـه خوبـی مراقبـت نمــی شــوند. ایــن بــرای مــا نگــران کننــده اســت. آمریـکا نسـبت بـه گذشـته آمادگـی بیشـتری بـرای خاتمــه دادن بــه ایــن موضــوع داردربیعــی تصریــح کـرد: بـا ایـن حـال بـه نظـر مـا مـی آیـد آمریـکا نسـبت بـه گذشـته آمادگـی بیشـتری بـرای خاتمـه دادن بـه ایـن وضعیـت دارد. بـه همیـن دلیـل اکنون قضـاوت نهایـی را نمـی کنیـم و موکـول مـی کنیـم بــه مشــاهده پیشــرفت محسوســی کــه در جریــان امــور باشــد.نیازی بــه میانجــی گــر نیســت-وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا کشــوری بــه عنــوان میانجــی بــرای گفتگــو در ایــن خصــوص مامــور شــده یــا خیــر، اظهــار کــرد:

دولــت آمریــکا از آمادگــی مــا مطلــع شــده و مــا فکــر مــی کنیــم نیــازی بــه قــرار دادن میانجــی نیســت بــا ایــن حــال در صــورت موافقــت طــرف آمریکایــی، دفتــر حفاظـت از منافـع ایـران نقطـه نظـرات مـا را دربـاره جزئیـات، شـامل نحـوه و زمـان انجـام ایـن مبادلـه بـه واشـنگتن اعلـام خواهـد کرد.سـخنگوی دولـت یـادآور شـد: مـا اعـلام کردیـم کـه آمادگـی بحـث کـردن پیرامـون آزاد کـردن همـه زندانیـان را داریـم، ایـن طـرف آمریکایـی اسـت کـه بایـد در ایـن زمینه اعـلام نظـر کنـد و شـواهدی دربـاره تغییـر دیـدگاه آنهــا وجــود دارد.

اخبار مرتبط
کدام زندانی ها دارند مبادله می شوند؟
چهارشنبه / ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۲:۲۴
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید