صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی اعتماد به طالبان

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۲۳:۲۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ , ۲۳:۳۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۲۰:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ , ۱۰:۰۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ , ۱۱:۰۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۲۳:۰۱
کمتر از 1