جستجوی جهش قیمت

تعداد مواردیافت شده 27

۱۳۹۹/۰۴/۰۸ , ۲۰:۰۰
ربط: %۳۷
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ , ۲۰:۲۲
ربط: %۸۴
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ , ۲۱:۱۰
ربط:
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ , ۲۰:۱۵
ربط:
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ , ۲۱:۳۸
ربط: %۲۵
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ , ۲۲:۴۶
ربط: %۶۵
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ , ۲۳:۳۹
ربط: %۱۸
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ , ۱۸:۱۴
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ , ۲۳:۵۴
ربط: %۶۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ , ۱۲:۳۸
ربط: %۲۰
۱ ۲
۲۷ مورد، صفحه ۱ از ۲