صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی کارگران

تعداد مواردیافت شده 23

۱۳۹۹/۰۷/۲۰ , ۱۰:۲۳
ربط: %۲۶
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ , ۲۲:۰۰
ربط:
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , ۰۸:۳۱
ربط: %۸۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ , ۱۵:۰۳
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , ۰۷:۰۲
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ , ۱۴:۲۲
ربط:
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ , ۱۹:۳۲
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ , ۱۵:۴۰
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط:
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , ۱۰:۰۲
ربط: %۶۸
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ , ۱۸:۰۳
ربط:
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ , ۱۹:۲۷
ربط: %۳۳
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ , ۲۳:۳۵
ربط: