صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی نقض حقوق بشر در ایران

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ , ۱۷:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۲۳:۳۰
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۱:۱۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
کمتر از 1