صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی یارانه بگیران

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۵:۰۹
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۱۰:۲۳
ربط: %۶۸