صفحه نخستیادداشت ها

یادداشت های روزنامه اقتصاد آسیا

صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد .اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصو...
توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف جهان که در دولت یازدهم آغاز شد باعث سهولت در تامین مواد اولیه و ورود به بازار رقابتی شده است. صنعت غذا در ایران خصو...
سرعت گردش پول، یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور اثرات مهمی را بر جای می گذارد و حفظ ارزش داخلی پول در هر کشوری از وظایفی است که اگر دولت نتواند به خوبی انجام دهد به بالا بردن رشد اقتصادی و سطح زندگی مردم و پایداری آن لطمه می‌زند.
دیروز خبر کوتاه بود: رضا رحمانی با حکم حسن روحانی رئیس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد اما چرا؟
آیا دلیل این برکناری تنها آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو از سوی آقای وزیر بوده است یا دلایل مهمتری وجود دارد که مردم بی خبرند؟
با افزایش قیمت ارز و تأثیر پذیری تمام کالاها قدرت خرید مردم در مقایسه با سال های گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. از این‌رو خیلی از مردم به دنبال کالاهایی هستند که قیمت تمام شده پایین تری دارد.
دلایل اصلی این کاهش را می توان به چند دسته تقسیم نمود از جمله مهم ترین آنها فروش سهام از سوی سهامداران خرد برای خرید نماد خساپا را شامل می شود که موجب گردید در بسیاری از نمادهای گروه ( بانکی ، سرمایه گذاری ، معدنی و فلزات اساسی) صفوف سنگین فروش را داشته باشیم .
یوزپلنگانی که با هم دویده‌اند...*
فجایع جنگ جهانی اول با خشونت و بی‌معناییِ ملحق به آن، جرقه‌ای شد بر جنبش نوگرایی (مدرنیسم) در ادبیات و هنر، نویسندگانِ نوگرا احساس کردند جنگ به آنها خیانت کرده است...
در عصـر ارتباطـات نیرومنـدی هـر فـرد یـا گـروه بسـته بـه شـبکه هـای ارتباطـی و دایـره داد و سـتدهای اوسـت از ایـن رو خریـداران بـرای تصمیـم گیـری در فراینـد خریـد ، بـا سـوالات و امــا و اگرهــای بســیاری رو بــه رو هســتند.
در گرماگـرم رخدادهایـی کـه ایـن روزهـا عمدتـا اسـت، ایجـاد بـاب سـخن امـری اسـت بـس دشـوار زیـرا از یـک سـو بـا دوسـتانی مواجـه هسـتیم کـه قـادر نیسـتند راسـتی هـا را بـه درسـتی در یابنـد و از سـوی دیگـر هـر روز بـا تصمیـم هـای غیـر کارشناسـی، عجولانـه و نابخردانـه ای مواجـه مـی شـویم کـه بعضـا بسـیار حیـرت آور اسـت
بطور کلی میزان اثر بخشی تحریم ها علیه ایران به میزان وابستگی اقتصاد کشورمان به معاملات دلاری بستگی دارد.
امروز شاخص کل بورس در پایان معاملات در ساعت 12:30 با کاهش 541 واحدی وارد کانال 978 هزارشد
اگر چه نقش حمایتی و نظارتی ارکان مختلف نظام از تولید همواره مفروض می باشد، لیکن در راستای تحقق جهش تولید، سؤالاتی مطرح می¬شود که لازم است ارکان تولید بویژه سرمایه گذاران، صاحبان، مدیران و کارشناسان کسب و کارهای تولیدی به آنها توجه ویژه داشته و برای هر یک از آنها ضمن یافتن پاسخ مناسب، اقدامات مناسبی نیز انجام دهند.
رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی و عملیاتی برای حل ۵ مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند.
ایــن روزهــا صف هــای طویــل مــردم جهــت دریافــت کدهــای جدیــد معاملاتــی و ورود بــه بــازار بــورس نشــان از هجــوم نقدینگــی به ســمت بــازار ســرمایه را دارد بــا ایــن تفــاوت کــه داســتان بــورس بــا داســتان ســایر بازارهــای مالــی ماننــد طـلـا و ارز و مســکن کامـلـا متفــاوت اســت.
در اولیــن روز کاری دومیــن هفتــه اردیبهشــت مــاه شــاخص بــورس و فرابــورس بــر طبــق 5 هفتــه اخیــر بــا رشــد خیــر کننــده صعــودی و در چنـد قدمـی شـاخص کل 1000000 میلیـون واحـد قـرار گرفـت ایـن درحالــی اســت کــه در طــول ســه مــاه اخیــر بــازار بــورس و فرابــورس رشـدی بیـش از 500 هـزار میلیـارد تومانـی را تجربـه نمـوده اسـت
تحقـق یـک جهـش قابـل توجـه در تولید کشـور قطعا مسـتلزم فراهـم شـدن ملزومـات و بسـترهایی اسـت کـه بایـد مسـئولین نهادهـای مختلـف و سیاسـت گـذاران بـر آن اهتمـام ورزنـد و البتـه ضـروری اسـت تـا بـر رفـع موانـع و چالـش هایـی کـه سـال هاسـت سـد راه تولیـد در کشـور اسـت یـک بازنگـری و برنامـه ریـزی جـدی و اساسـی داشـته باشـند.
متاسانه گاها مشاهده شده که با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با مشکل مواجه می کند شاهد افزایش شکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده ایم.
نتیجــه معامــلات محصــولات فــولادی در بــورس کالا بــه یــک معمــای بــزرگ تبدیــل شــده اســت. در حالــی کــه معامــلات در بــورس کالا بــه وقــت ایــران انجــام می شــود، نتیجــه تأییدشــده و نهایــی معامــات توســط وزارت صمــت بــه وقــت آمریــکا اعــام می شــود!
جهش تولید به تنهایی اثر مثبت چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. جهش تولید باید جهش در فروش را به دنبال داشته باشد تا اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، عملا اجرای برنامه سیستم آموزشی را به زیرساخت های دیجیتالی گره زد، هرچند این سیاست نیازمند استراتژی بلندمدت بود، اما آمادگی شبکه اپراتوری و ارائه شاخص های مورد نیاز برای ارتباط مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را ایجاد کرد
20 میلیارد دلار اوراق مشارکت!
به اعتقاد یک پژوهشگر اقتصادی بهتر است دولت معادل ریالی ۲۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت به پشتوانه دارایی های صندوق توسعه ملی انتشار دهد؛
چرا که کرونا عرضه و تقاضا را هم زمان تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد را به سمت یک رکود تورمی سخت به پیش می راند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با جهش 22 هزار و 114 واحد دوباره به رکورد جدیدی دست یافت و وارد کانال 800 هزار تایی شد و به 819 هزار و 927 واحد رسید.
بحران کرونا در دراز مدت قطعا بر امنیت غذایی جهان اثر خواهد گذاشت. طبیعی است که جمعیت آسیب پذیر بیش از دیگر اقشار جامعه جهانی با ناامنی غذایی مواجه خواهد شد قطعا پیامد قرنطینه در سراسر جهان اینست که میلیون ها نفر از کارکنان رستوران ها، صنعت گردشگری، هتل ها، صنعت هواپیمایی بیکار می شوند و با توسعه بحران اقتصادی، این موج بیکاری ها به صنایع دیگری نیز بسط خواهند یافت.
دفاع یک حقوقدان از سحر قریشی
انتشار ویدیویی از خانم سحر قریشی و عذرخواهی ایشان
در پایان معامات روز گذشته شاخص کل بورس با افزایش بیش از %3.78 واحد به رقم 7694 23 رسید و ارزش معامات در بورس بیش از 5000 میلیارد توان بوده است.
بازار همیشه صعودی یا نزولی نخواهد ماند و یک سرمایه‌گذار هوشمند با رصد شرایط خود را برای هر تغییری آماده می کند
تخم شربت یک گیاه گلدار ، شبیه ریحان و از خانواده نعناع است . نام لاتین آن Salvia Hispanica یا Chia است.
تورم معضل اقتصادی مهمی در کشورهای در حال توسعه می باشد و تاثید اصلی آن بر رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم می باشد. از طرفی بدلیل ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه، علاوه بر آثار اقتصادی، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز در بر دارد.
در این ایام حساس و پراسترس خیلی از مردم کشورمان به سرمایه گذاری در بازار بورس روی آورده اند که شاید اکثر آنان بصورت هیجانی و بدون اطلاع از علوم مالی و سرمایه گذاری و فرآیندهای بورس به این بازار متمایل و وارد شده اند
در خبرها شنیدیم که قرار است از 1 اردیبهشت ماه نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت به 8 درصد و سپرده‌های بلند مدت به 15 درصد در بانکها کاهش یابد
یکی از مولفه های اصلی رشد صنعت و اقتصاد کشور و رونق چرخه صنعت کشور، رونق بنگاههای اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده از نیروهای جوان، تحصلیلکرده و امیدهای آینده این کشور و بهره گیری از توان و دانش فنی، ایده های خلاقانه و استعدادهای این نیروهای با انگیزه و مستعد کشور است.
فورس ماژور در دوران کرونا
با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ این پرسش که آیا تعطیلات ناشی از کرونا جزء مصادیق فورس ماژور( Force majeure)محسوب می‌شود یا خیر؟
بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در چرخه صنعت و اقتصاد کشور همواره نقش اصلی و اساسی در تجارت خارجی ایفا می کند. با نگاهی عمیق تر به عملکرد این بخش می توان به جایگاه ویژه بخش خصوصی در رونق تجارت و گسترش صادرات و روابط بین الملل کاملا اذعان داشت.
امروز شاخص بورس بعد از رکورد شکنی در عرضه های اولیه و همچنین داشتن مازاد ریالی سهامداران از شستا بابت عدم خرید کامل نقدینگیشان در این سهم و بازگشت مباقی مبالغ به حساب کاربری بورسی، که به طور تقریبی بیش از 7000 میلیارد تومان می باشد یک دست سبز پوش و همه سهم ها در صف خرید دنبال شد
برندسازی در جهان سبب تمایز تولیدات یک کشور و یا سازمان با کالاهای مشابه آن در بازار می‌شود. در واقع یک برند، ذهنیتی مثبت را در مشتری به وجود آورده و او را ترغیب به خرید آن کالا می‌کند.
میزان بازدهِ ۲۰۰ درصدی سهام در سال ۱۳۹۸، در مقایسه با میزان سود سپرده بلندمدت بانکی یا حتی بازده سایر دارایی‌ها، از دلار و طلا گرفته تا مسکن و ماشین، بسیار بالاست.
نگرانی از سرعت نرخ رشد سهام در بازار سرمایه می تواند منجر به دو نوع تصمیم گیری کلی برای
تغییر در روند جاری اداره بورس و معاملات ان شود
یکی از الزامات مهم جهش در تولید رقابت پذیر بودن محصول است. جهش در تولید همواره باید به جهش در فروش منتج شود تا آثار مثبت اقتصادی حاصل شود.
پیشنویس این آیین نامه ای که راسا در قوه قضاییه ، بدون درخواست اتحادیه سراسری کانون های وکلا تهیه شده و برخلاف نام قانونیش ، با قصد سلب قاطع استقلال کانونهای وکلای دادگستری به تمامی معنی نگاشته شده ،نه بر مدار قانونی که قرار است بعنوان آیین نامه اش تبیین شود و نه با قصد حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری نگارش یافته است.
چند شب قبل طبق معمول برنامه تلویزیونی «سر صفحه» دوست و همکار دیرین و سردبیر و مدیر مسئول روزنامه آسیا ایرج جمشیدی عزیز را نظاره گر بودم.
دو ماه بعد از شیوع ویروس کرونا بیش از ۶۰ کشور درگیر بیماری جدید شده‌اند. در این بین اقتصاد جهانی نیز متحمل خسارتهای سنگینی شده است.
شاخص فرابورس نیز با ۱۹۰ واحد صعود رقم ۷۹۶۱ واحد را ثبت کرد.
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان موجب برهم خوردن شرایط عادی کسب و کار شده و در کشور ما به دلیل تحریم های ظالمانه، این بحران دشواری های تولید و تجارت را مضاعف ساخته است.
یکی از اهداف و سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی رسیدن به خودکفایی در صنعتی است که کلید رسیدن به رشد و خودکفایی اقتصادی است.
بررسی ارتباط بین ساختار تولید در ایران با جهش تولید
به نظر نویسنده، جهش در تولید یعنی؛ عقب¬ماندگی¬های حوزه¬های تولید را با حداکثر سرعت ممکن در حداقل زمان ممکن جبران کردن.
در حال حاضر که بحران ناشی از ویروس کرونا -به عنوان نخستین مصداق درد مشترک تمامی جهانیان- وضعیت ویژه ای را ایجاد کرده است، تصمیمات و اقدامات در بخش های مختلف نیز طبیعتاً باید به همان نسبت، فوق العاده و فوری باشد.
امروز در اولین روز کاری هفته شاخص با توجه به افزایش 18% قیمت نفت در طی دو روز گذشته در بازار جهانی و توجه معامله گران به گروه پترو پالایشی روند سعودی خود را آغاز نمود و با رشد ۲۰ هزار واحدی با حجم ارز ش معملات بیش از 5300 میلیارد تومان در بورس همراه گردید .
امروز شنبه مورخ 99/1/16 اولین روز جدی مواجهه ی کسب وکارهای ایرانی با چالش کرونا در سال 1399 است .شنبه ای که واقعا به هیچکدام از روزهای پس از تعطیلات نوروز در سنوات گذشته شبیه نیست واز همین الان همه ی کارآفرینان را به چالش می طلبد .
پایانی بر یک دهه سردرگمی
مزایا و معایب آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری در گفتگو با سهیل نظری و مهرداد غنی
به بهانه 29 اسفند
پیرِ احمدآباد...
کاش بدانی هر سال مرداد که رو به پایان می‌گذارد، ما در عزایِ تاریخِ دردناک سرزمینِ خود چه سوگوارانه عزادار می‌شویم.زنده‌بادهایِ حزبِ باد که شد مُرده باد، هیچ‌گاه نقشِ میهن‌پرستی‌ات را از حافظه‌ی این دیار پاک نکرد.نامِ بزرگِ تو،در برگ برگِ یادِ درختانِ این دیار،در قصه‌ها و زمزمه‌ها و سرودها،در هر کجا و هر جا،تا جاودان به گیتی خواهد ماند.هر چند پایِ باد درین دشت بسته است!
دولت بیخیال، مجلس تعطیل
در رابطه با بیماری هولناک کرونا دولت بیخیال مجلس تعطیل سرگردان و بلاتکلیف سه هفته است که شیوع بیماری هولناک کورنا مردم بیش از ۱۲۰ کشور جهان را به شدت محاصره کرده و در غم اندو فرو برده است
اشتغال کامل در اقتصاد کلان به این معناست که نرخ بیکاری در جمعیت فعال دراندازه نرخ بیکاری طبیعی باشد
صنعت غذا در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی است.
با تشکیل مناطق آزاد در کشور و توسعه محدوده ای آنها تبیین تداخل اختیارات و صلاحیت های مناطق آزاد با شهرداری ها بعنوان موسسه عمومی غیردولتی از مباحث اداری ، اجرایی و حقوقی پیش روی این نهادها می باشد
ویروس کرونا نوعی بیماری واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان قم را مبتلا و بعد به علت کوتاهی در پیشگیری و جلوگیری از انتشار ان ، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض ابتلا قرار داده است.
رسیدن به سطح مناسبی از رشد اقتصادی و حفظ این رشد در میان مدت و بلند مدت، نیازمند یک بازار کار مولد و پایدار است.
عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری کرونا دارد.
درحالی که اقتصاد ایران سالیان زیادی است که با مشکلات بسیاری مواجه شده واعمال تحریم های بین المللی وضعیت زندگی اکثرمردم را سخت ترکرده است.
بازگشت بازارهای مالی جهان و ایران به نقطه تعادل بدون در نظر گرفتن اقتصاد مقاوتی غیر ممکن می باشد
آری، ما وارثان پر سوم سیمرغ‌ایم.
با افزایش نرخ تورم و کاهش قدت خرید مردم مشکلات زیادی در نظام اقتصادی و مالی کشور بوجود آمد.
زمانی که اعلام شد درکشورچین که دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد ویروسی به نام کرونا درحال گسترش پیدا کردن است.آنچه به نظرمی رسید شروع چنین بیماری تاثیرمنفی خود را دراقتصاد این کشورودیگرکشورهای جهان نیزخواهد گذاشت،به خصوص کشوری مانند ایران که اقتصادی کاملا شکننده دارد.این بیماری تا کنون درحدود ۳۵ کشورگسترش داشته وتعداد زیادی را مبتلا وهمچنین قربانی کرده است.
همواره در مواقع بحرانی به‌ ویژه بحران‌های ملی همبستگی مردم یکی از ارکان اصلی است اما متاسفانه با شیوع ویروس کرونا در کشور ، فرآیند مدیریت بحران در کشور ما تاکنون به‌ صورت جسته‌ و گریخته و ناهماهنگ عمل کرده است ، آیا واقعا تمام تقصیر بر گردن مردم است یا اینکه تصمیمات نه چندان قاطعانه از سوی مسولان در این اتفاق بی تاثیر نیست؟
سبزی اصطلاحاً به بخشی از گیاه گفته می شود که به عنوان غذا یا بخشی از غذا توسط انسان مصرف می شود. سبزیجات میتوانند بصورت خام یا پخته مصرف شوند و نقش بسیار مهمی در تغذیه بشر ایفا می کنند. سبزیجات معمولاً میزان چربی پایینی دارند ولی در عین حال از لحاظ ویتامین ها ، فیبر و مواد معدنی غنی هستند. بسیاری از دولت ها مردم را به مصرف حداقل 5 وعده یا بیشتر در روز از انواع سبزیجات توصیه می کنند.
یکی از اصلی‌ترین ابزار بانک‌ مرکزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ برای سیاستگذاری پولی، «عملیات بازار باز» می باشد
با آغازدوباره تحریم ها وزیرسووال رفتن توافق برنامه های هسته ایران مشخص بود که دوره جدیدی از مشکلات اقتصادی به کشورمان تحمیل خواهد شد
نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که هواپیمای مسافربری اوکراینی "بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد" هدف پدافند ضدهوایی قرار گرفته و سرنگون شده است!
پس از شهادت سردار سلیمانی،بازارهای مالی چه در ایران و چه در سایر کشورها با تغییرات قابل ملاحظه ای روبرو شد
از آنجاییکه بنگاه های کوچک در راستای اهداف و توسعه هرکشور می توانند نقش مهمی را ایفا کنند می بایست حمایت از اینگونه بنگاه هادر اولویت قرارگیرد و با توجه به موقعیت ایران و فشارهایی که به دلیل تحریم ها بر کشورمان وارد است با حمایت از این بنگاه هامی توان با افزایش تولیدات داخلی، هم نیازهای داخلی را بر طرف کرد و هم بسیاری از مشکلات دیگر از قبیل بیکاری و فقر را نیز از بین برد.
بر اساس قانون بودجه سال 98، 148 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از محل صادرات و فروش نفت است این میزان درآمد در بودجه ۹۸ با فرض صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت ۵۴ دلاری بود اما بعد از آنکه ترامپ معافیت ها را حذف کرد صادرات نفت کاهش پیدا کرد