صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "اخبار مسکن"

قانون اساسی در شاهنامه
با دکتر محمد رسولی

قانون اساسی در شاهنامه با دکتر محمد رسولی

۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۴۵

اما قانون اساسی که عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است چه پیشینه‌ای در ایران دارد. در قسمت دیگری از نگاهی نو به شاهنامه با دکتر محمد رسولی به بررسی قانون اساسی در ایران بر اساس شاهنامه می‌پردازیم.