صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "تولیدکنندگان اوپک"

تضاد منافع تولیدکنندگان اوپک

تضاد منافع تولیدکنندگان اوپک

۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۰۴

کشورهای صادرکننده نفت از دیرباز همواره سعی داشته‌اند اهداف و رویکردهایی هماهنگ را در بازار جهانی نفت اتخاذ کنند، با این‌همه میزان توسعه‌یافتگی هر کشور و همچنین نیاز متفاوت آنان به درآمدهای نفتی باعث شده است در ادوار مختلف تضادی در منافع ایجاد شود و همین موضوع به‌رغم تلاش برای اتحاد، همزمان زمینه افتراق را ایجاد کرده است.