صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حذف فیزیکی"

قتل و تهدید به قتل دگراندیشان در تاریخ

قتل و تهدید به قتل دگراندیشان در تاریخ

۱۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۵۷

تروریسم دولتی تاریخی دراز دارد در صد ساله اخیر، ایران شاهد ترور و حذف فیزیکی بسیاری از دگراندیشان به دستور مستقیم حاکمیت بوده است.