صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رخدادهای تاریخی در بستر نظام حقوقی ایران"

رخدادهای تاریخی در بستر نظام حقوقی ایران

رخدادهای تاریخی در بستر نظام حقوقی ایران

۲ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۴۷

پروفسور سیدحسن امین، فیلسوف، حقوقدان و ایرانشناس، کتابی تألیف کرده است با عنوان «تاریخ حقوق ایران» که به حقیقت بخشی عمده از تاریخ تمدن است؛ چرا که آگاهی از سیر تطور و تکامل تمدن، مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است.