صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سمت وسوی اقتصاد جهان"

سمت‌وسوی خوشبینانۀ اقتصاد جهان

سمت‌وسوی خوشبینانۀ اقتصاد جهان

۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۹:۴۸

در حالی که تنش‌های سیاسی و ژئوپلتیک، اثرات غیرقابل انکاری بر اقتصاد جهان نهاده است، با این‌همه صاحبنظران و کارشناسان ارشد اقتصادی معتقدند چنان‌چه قطب‌های بزرگ اقتصادی بتوانند اقتصادی روبه‌رشد داشته باشند، می‌توان بر روندهای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ خوشبین بود.