صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سهامداران خرد"

مصوبه‌ای که ۶۸ همت از منافع سهامداران خرد را به خطر می‌اندازد

مصوبه‌ای که ۶۸ همت از منافع سهامداران خرد را به خطر می‌اندازد

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۲:۲۷

بر اساس بررسی بورس تهران، در صورت تصویب بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳؛ بالغ بر ۶۸ همت از سودآوری ناشران تولیدی و خدماتی پذیرفته‌شده در بورس تهران کاسته می‌شود.