صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "علم زندگی مردم"

ما و مدرنیسم

ما و مدرنیسم

۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰۹:۰۷

برخی از اهالی نظر اقتصاد سیاسی را علم زندگی مردم تعریف کرده‌اند. به عبارت دیگر تمام نشیب‌ و فرازهای زندگی روزانه دراین علم خود می‌نماید. می‌دانیم علم، که همان شناخت است به مدد حواس پنج‌گانه با اتکاء تجربه (آزمون و خطا) و ادراک، همچون هر برآمدی به اتکاء سرگذشت و رویدادهای که در طول زمان بر آن رخ داده معنا و مفهوم پیدامی‌کند. در تشبیه: همان‌طور که هستی منهای نور بی‌معناست، شناخت هم منهای تاریخ بی‌معناست.