صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "محمد امین ریاحی"

نقش تاریخی کدخدا
در محله‌محوری ایرانی

نقش تاریخی کدخدا در محله‌محوری ایرانی

۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

صد سال پیش با پروفسور حسن امین محمدامین ریاحی ادیب، تاریخ‌نگار، و سیاستمدار معاصر و پدیدآورنده آثار پژوهشی در زمینه فرهنگ ایرانی، ادبیات فارسی، فردوسی و شاهنامه، حافظ، و تاریخ ایران است که ۱۰۰ سال پیش در ۱۳۰۲ متولد شد. معرفی این چهره‌ فرهنگی و سیاسی با پروفسور حسن امین.