صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "وضعیت نابه سامان محیط زیست"

اقتصاد سبز؛ امکان‌ها و واقعیت‌ها

اقتصاد سبز؛ امکان‌ها و واقعیت‌ها

۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۱:۵۶

تغییرات اقلیمی و وضعیت نابه‌سامان محیط زیست، بیش از همه اقتصاد جهانی را ناچار کرده است به سمت و سوی اقتصاد سبز حرکت کند.