صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کریدور ریلی ارس"

احداث کریدور ریلی ارس

احداث کریدور ریلی ارس

۱۵ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۲۲

در نشست رؤسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان صورت‌جلسه اجرایی شروع عملیات پل آغبند برای تعیین جزییات اجرایی و صورت‌جلسه اجرایی عبور مسیر ریلی از خاک ایران در احداث کریدور ریلی ارس امضا شد.