صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "اصغر مهدوی"

القاب و مناصب عصر قاجار
معرفی کتاب با پروفسور حسن امین

القاب و مناصب عصر قاجار معرفی کتاب با پروفسور حسن امین

۱۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

از سال ۱۳۰۴ خورشیدی بر اساس قانون، دریافت شناسنامه برای کلیه شهروندان ایرانی الزامی شد. در این حال همه‌ی افرادی که در حکومت قاجار القاب و مناصبی از شاهان دریافت کرده بودند باید آن‌ها را کنار می‌گذاشتند و برای خود نام خانوادگی انتخاب می‌کردند.