صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "اندرونی"

در حرمسراهای قاجار چه می‌گذشت

در حرمسراهای قاجار چه می‌گذشت

۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

پس از پرداختن به پیشینه و بناهای اندرونی در زمان قاجار در این قسمت از هزار گفته و ناگفته از شهر تهران با داریوش شهبازی به مناسبات درونی اندرونی، سلسله مراتب و آنچه در حرمسراهای قاجار می‌گذشت، خواهیم پرداخت. در سه بخش دیگر:

تاریخچه اندرونی
هزار گفته‌و‌ناگفته از شهر تهران
با داریوش شهبازی

تاریخچه اندرونی هزار گفته‌و‌ناگفته از شهر تهران با داریوش شهبازی

۲۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

در برنامه‌ی صد سال پیش با پروفسور حسن امین به مرتضی‌قلی بیات، نماینده ۱۰ دوره‌ی مجلس شورای ملی، وزیر و نخست‌وزیر از قاجار تا پهلوی دوم می‌پردازیم. در ادامه: