صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جهانی شدن چین"

پنج مشخصه جهانی‌شدن چینی

پنج مشخصه جهانی‌شدن چینی

۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۰۲

کتاب وقتی چین بر جهان حکم می‌راند: پایان دنیای غرب و زایش نظم نوین جهانی نتیجهٔ پروژۀ مطالعاتی دو دهه‌ای مارتین ژاک بر روی خیزشِ شرق آسیا با مرکزیت چین است.